Vårt arbete i Ukraina

Vi har arbetat i Ukraina i 18 år och har byggt upp ett stort nätverk av partners som vi har en långvarig och nära relation med. Primärt har vi fokuserat på att arbeta för att barn ska få bo i trygga familjer istället för på gatan eller på stora institutioner. Under krisen 2014 gick vi in med särskilda insatser för att säkerställa att de barn som tvingades fly från Östra Ukraina inte skulle separeras från sina familjer och hamna på barnhem.

Idag arbetar vi aktivt för att få fler att uppmärksamma och förebygga sexuella övergrepp mot barn samt med att  stärka skyddsnäten kring HBTQ-unga och barn och unga med funktionsnedsättning  – två grupper som levde i stor utsatthet redan innan kriget bröt ut.

Till följd av den allvarliga situation som nu har uppstått har vi intensifierat vårt arbete och har tät dialog med både nuvarande och tidigare projektpartners som alla är under extrem stress.

Våra projektpartners är gräsrotsorganisationer som arbetar lokalt med breda kontaktnät. De uttrycker en stor oro för att sexuella övergrepp mot barn kommer att öka till följd av kriget, liksom hatbrotten mot barn som identifierar sig som HBTQ. Samtidigt som våra projektpartners fortsätter sitt viktiga arbete med att skydda barnen så organiserar de dessutom just nu humanitära hjälpinsatser i sitt närområde.

Vi har nära kontakt och håller en lina öppen för dem dygnet runt. I kristider vet du inte från en dag till en annan hur det kommer att se ut. Det är otroligt viktigt att de känner att de har vårt fulla stöd, att vi är flexibla och proaktiva. Vårt engagemang går bortom det professionella. Det handlar om att vara en medmänniska och ge hopp, säger Susanne Drakborg, ansvarig för Childhoods projekt i Ukraina sedan 2007.

Vårt initiala stöd

Vår initiala prioritet var att stötta våra projektpartners på bred front. Utöver löpande dialog och rådgivning vi skalade vi upp vårt finansiella stöd på två sätt:

  1. Krisstöd till våra lokala partners i Ukraina för att säkerställa att de kan fortsätta sitt viktiga arbete och skapa trygghet för personalen.

  2. Nödhjälp via vårt stora nätverk av gräsrotsorganisationer som arbetar lokalt. Det kan handla om att köpa barnmat, mjölkersättning eller filtar för barn i närområdet.

Vi intensifierar vårt arbete i Ukraina

Den 4 april beslutade vår styrelse att intensifiera arbetet för att skydda barn de barn som drabbas av kriget i Ukraina. Insatserna genomförs i Ukraina såväl som grannländerna Moldavien och Polen där vi har väl etablerad programverksamhet.

Insatserna genomförs med hjälp av vårt starka nätverk av lokala aktörer som vi byggt upp under två decennier. Därmed säkras relevans och hållbarhet, dessa människor känner till de lokala behoven och förhållandena – och de finns kvar även om eller när det internationella intresset inte gör det. Då behoven är både akuta och långsiktiga kommer vårt ekonomiska stöd ske över tid för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i insatserna.

Nedan beskriver vi hur vi genom olika insatser och specialiserade partners bidrar till säkerhet och trygghet för de barn som drabbas av kriget:

1. Förhindra att barn separeras från sina familjer 
Barn som tvingas fly utan föräldrar eller separeras under flykten kan hamna i händerna hos människosmugglare och trafficking eller placeras på barnhem. Vi bidrar till trygga platser med trygga vuxna där barn får vara barn medan deras föräldrar ordnar livet. 

2. Trygga familjehems-placeringar för ensamma barn
De barn som redan innan kriget bröt ut bodde på barnhem samt de barn som förlorat sina föräldrar på grund av kriget behöver trygga placeringar hos vuxna som finns kvar just för dem. Vi stöttar att dessa placeringar sker under kontrollerade former, i första hand genom att spåra släkt och anhöriga, att syskongrupper får hålla ihop och att barnen får sina rättigheter uppfyllda.

3. Psykologiskt stöd och trauma-behandling till barn som drabbas av kriget
Genom chat-stöd, stödlinjer, stödgrupper, mobila team eller i de Barnahus som Childhood hjälpt etablera i Polen och Moldavien ges barn olika former av professionellt psykologisk stöd och behandling på sitt eget språk.

4. Ge stöd till föräldrar på flykt
Traumatiserade föräldrar kan ”tappa” förmågan att skydda sina barn från andra risker, såsom övergrepp, särskilt i ett kaotiskt flyktingläger. Med hjälp av metoder som traumamedveten omsorg får föräldrarna hjälp med sin egen traumabearbetning och samtidigt stöd att hjälpa och vara en trygghet för sina barn.

5. Nödhjälp & skydd för barn och familjer i Ukraina – överlev och håll ihop!
Humanitär hjälp som mat, vatten och blöjor förmedlat genom vårt nätverk av lokala aktörer når barn och familjer som befinner sig mitt i kriget och kan hjälpa dem att överleva, hålla samman och evakueras. I huvudsak riktas dessa insatser mot grupper som redan innan kriget var mest sårbara som barnhems-barn, barn med funktionsnedsättningar och barn från marginaliserade grupper.

6. Tech för att hitta barn och spåra förövare
Vi utforskar hur tekniska verktyg, delvis framtagna med Childhood, kan användas för att hjälpa att identifiera barn som kommit ifrån sina familjer och även för att kunna spåra sexuellt övergreppsmaterial på internet för att kunna slå larm om eventuell ökning och utveckling.

7. Ett vakande öga hos dem som möter barn
Genom utbildning och samverkan kan vi bidra till ökad uppmärksamhet och kunskap hos de olika aktörer som möter barn utmed hela flyktvägen, exempelvis gränsvakter, översättare, socialarbetare, volontärer eller medarbetare på akut-boenden. Med omsorg och uppmärksamhet på risker, exempelvis för trafficking, vet de vart de kan vända sig om något inte står rätt till och var barnet kan få hjälp.

Alla ansträngningar behövs för att skydda barn och barns rättigheter.

Krig och katastrofer gör barn sårbara. Familjer slits isär, barn skiljs från sina föräldrar och risken för övergrepp, exploatering och människohandel ökar. Vår grundare H.M. Drottning Silvia har ett budskap: alla ansträngningar behövs för att skydda barn och barns rättigheter. Ukrainsk och Rysk översättning finns nedanför hälsningen på YouTube eller här

Skydd av barn kan inte vänta. 

Med stor oro ser vi hur kriget i Ukraina gör barn till lätta offer för övergrepp, exploatering och trafficking. För att säkerställa att hjälpinsatser inte bidrar till ytterligare trauman och risker behöver vi ta utgångspunkt i tre grundläggande frågor vi tagit fram tillsammans med SOS Barnbyar och Erikshjälpen. Ta del av dessa här

Fotograf: Katerina Ilievska

Bidra till vårt arbete

Swisha till 90 900 36 för att bidra till vårt arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn.
Här hittar du fler sätt att stötta vårt arbete på.