Hur går sexuella övergrepp mot barn att förebygga?

Vi på Childhood är övertygade om att många sexuella övergrepp mot barn går att förebygga. Men vad menar vi egentligen när vi säger så? Självklart finns det inte något hundraprocentigt skydd eller enkel lösning för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Men det finns mycket vi kan göra för att minska riskerna och mildra konsekvenserna av övergrepp, bland annat detta:

Att arbeta för att alla barn har minst en trygg och kärleksfull relation med en vuxen under sin uppväxt

Barn som saknar vuxentillsyn eller vars vårdnadshavare inte förmår ge dem närhet, trygghet och bekräftelse löper ökad risk för att utsättas för våld och övergrepp. Det är också en större risk att de själva utsätter andra för övergrepp eller hamnar i våldsamma relationer. Du kan vara denna trygga vuxna för dina och andras barn.

Att vuxna i vardagen visar att de respekterar barnens gränser och integritet

Om man tidigt får lära sig att andra lyssnar på och respekterar ens gränser, ökar sannolikheten för att man kan och vågar säga ifrån och värja sig om någon kränker ens kroppsliga integritet. Det ökar också sannolikheten att barn vågar berätta om något hänt. Eller att barn berättar om någon försöker få dem att göra något de inte vill.

Att tidigt lära och prata med barn om kroppen. Om goda och dåliga hemligheter. Vad som är okej att andra gör mot dig. Om vad du kan och inte får gör mot andra.

För att barn ska kunna förstå och sätta ord på vad som händer med dem behöver de tidigt få prata om kroppen. De behöver lära sig vad som är ens privata kroppsdelar. De behöver också veta var gränsen går för vad andra får göra mot en. Och vad man själv får göra mot andra. Läs våra tips för sådana samtal här.

Att skapa trygga platser för barn där de kan söka stöd och hjälp på sina egna villkor

Förskolor, skolan, fritidsverksamheter, kyrkor m.m. kan vara oerhört viktiga för barn. För där kan de få utveckla förtroendefulla relationer med andra vuxna än sina föräldrar. Till dem kan de också anförtro sig till om något inte är bra. Onlineplattformar där barn direkt och anonymt kan berätta om de känner sig otrygga är också viktiga bidrag till att hjälpa barn att bryta tystnaden så tidigt som möjligt. Där kan de berätta om de hamnat i en situation de skäms för och kanske inte kan komma ur själva.

Att arbeta för att motverka våld i nära relationer eller missbruk i familjer där barn växer upp

Att bevittna eller utsättas för våld som barn ökar risken för våld och övergrepp. Det samma gäller om man växer upp i en miljö där vuxna inte förmår sätta barnets behov framför sina egna. Det gör också att barnen riskerar att bidra till en fortsatt våldsspiral som äldre.

Att nyansera bilden av typiska offer och förövare

Om vi fastnar i bilden av den fula gubben som med våld utsätter små barn för övergrepp riskerar vi att missa de situationer som inte passar in i vår föreställning om ”riktiga övergrepp” (vilket är de allra flesta). Och om vi har en för stereotyp idé om vilka offren kan vara och hur vi tror att de ska reagera, riskerar vi att helt missa eller misstolka signaler från barn som blivit utsatta.

Att ge tidigt och kvalificerat stöd

Risken att utsättas för sexuella övergrepp är högre för ett barn som utsatts tidigare. Genom tidigt och kvalificerat stöd till både barnet och dess anhöriga minskar den risken. Hur omgivningen reagerar och agerar efter övergreppet spelar stor roll för hur barnet mår efteråt.

Att tänka på hur vi pratar om sexuella övergrepp i vardagen

Får ett barn höra att våldtäkt är värre än döden och att livet är förstört för evigt kan det vara svårt att för sig själv erkänna vad som hänt. Och det gör det ännu svårare att berätta för andra.

Prata inte om förövare som monster som förtjänar dödstraff. Det kan leda till att det blir svårt för ett barn att förstå att det som ens pojkvän, styvpappa eller tränare, som man också tyckt om, gjort faktiskt är sexuella övergrepp.

Bortförklarar man anklagelser om övergrepp i media med att den som blivit utsatt betett sig på ett visst sätt, eller om man lägger alltför stort ansvar på unga flickor att se till att de inte utsätter sig för potentiellt riskfyllda situationer, kan det resultera i att man stärker känslor av skam och skuld och därför försvårar för barn att berätta.

Att tidigt reagera och gripa in om barn och unga begår sexuella övergrepp mot andra barn eller har ett sexuellt utåtagerande beteende

En tredjedel av alla sexuella övergrepp på barn begås av andra minderåriga. Hälften av alla vuxna förövare begick första gången ett övergrepp mot ett barn innan de fyllt 18 år – alltså då de själva var barn. Alltför ofta förringar och bortförklarar vi händelser då en minderårig utsatt ett annat barn. Övergrepp och sexuellt utåtagerande beteende från barn kan ha många olika orsaker. Men det är alltid viktigt att reagera och gripa in så att barnen får rätt stöd och behandling. Så minskar risken att de utsätter andra barn.

Foto: Childhood