Childhoods arbete i Ukraina

Vårt arbete i Ukraina

I samband med krigsutbrottet den 24 februari 2022 intensifierade vi vårt arbete i Ukraina och grannländerna Polen och Moldavien. Vi har sedan dess täta dialoger med både nuvarande och tidigare projektpartners som alla är under extrem stress.

Vi har arbetat i Ukraina i 18 år och har byggt upp ett stort nätverk av partners som vi har en långvarig och nära relation med. Primärt har vi fokuserat på att arbeta för att barn ska få bo i trygga familjer istället för på gatan eller på stora institutioner. Under krisen 2014 gick vi in med särskilda insatser för att säkerställa att de barn som tvingades fly från Östra Ukraina inte skulle separeras från sina familjer och hamna på barnhem. Idag arbetar vi aktivt för att få fler att uppmärksamma och förebygga sexuella övergrepp mot barn samt med att  stärka skyddsnäten kring HBTQ-unga samt barn och unga med funktionsnedsättning  – två grupper som levde i stor utsatthet redan innan kriget bröt ut.

Våra projektpartners är gräsrotsorganisationer som arbetar lokalt med breda kontaktnät. De uttrycker en stor oro för att sexuella övergrepp mot barn ökar till följd av kriget, liksom hatbrotten mot barn som identifierar sig som HBTQ. Samtidigt som våra projektpartners fortsätter sitt viktiga arbete med att skydda barnen så organiserar de dessutom humanitära hjälpinsatser i sitt närområde.
Vi har nära kontakt och håller en lina öppen för dem dygnet runt. I kristider vet du inte från en dag till en annan hur det kommer att se ut. Det är otroligt viktigt att de känner att de har vårt fulla stöd, att vi är flexibla och proaktiva. Vårt engagemang går bortom det professionella. Det handlar om att vara en medmänniska och ge hopp, säger Susanne Drakborg, programansvarig på Childhood.

Vårt initiala stöd vid krigsutbrottet

Vår initiala prioritet var att stötta våra projektpartners på bred front. Utöver löpande dialog och rådgivning skalade vi upp vårt finansiella stöd på två sätt:

  1. Krisstöd till våra lokala partners i Ukraina för att säkerställa att de kan fortsätta sitt viktiga arbete och skapa trygghet för personalen.

  2. Nödhjälp via vårt stora nätverk av gräsrotsorganisationer som arbetar lokalt. Det kan handla om att köpa barnmat, mjölkersättning eller filtar för barn i närområdet.

Utökat stöd

Den 4 april beslutade vår styrelse att intensifiera arbetet för att skydda barn de barn som drabbas av kriget i Ukraina. Insatserna genomförs i Ukraina såväl som grannländerna Moldavien och Polen där vi har väl etablerad programverksamhet.

Insatserna genomförs med hjälp av vårt starka nätverk av lokala aktörer som vi byggt upp under två decennier. Därmed säkras relevans och hållbarhet då de känner till lokala behov och förhållanden – och de finns kvar även om eller när det internationella intresset inte gör det. Då behoven är både akuta och långsiktiga kommer vårt ekonomiska stöd ske över tid för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i insatserna. Genom olika insatser och specialiserade partners bidrar vi till säkerhet och trygghet för de barn som drabbas av kriget genom att:

1. Förhindra att barn separeras från sina familjer 
Barn som tvingas fly utan föräldrar eller separeras under flykten kan hamna i händerna hos människosmugglare och trafficking eller placeras på barnhem. Vi bidrar till trygga platser med trygga vuxna där barn får vara barn medan deras föräldrar ordnar livet. 

2. Trygga familjehemsplaceringar för ensamma barn
De barn som redan innan kriget bröt ut bodde på barnhem samt de barn som förlorat sina föräldrar på grund av kriget behöver trygga placeringar hos vuxna som finns kvar just för dem. Vi stöttar att dessa placeringar sker under kontrollerade former, i första hand genom att spåra släkt och anhöriga, att syskongrupper får hålla ihop och att barnen får sina rättigheter uppfyllda.

3. Psykologiskt stöd och traumabehandling till barn som drabbas av kriget
Genom chat-stöd, stödlinjer, stödgrupper, mobila team eller i de Barnahus som Childhood bidragit till att etablera i Polen och Moldavien ges barn olika former av professionellt psykologisk stöd och behandling på sitt eget språk.

4. Ge stöd till föräldrar på flykt
Traumatiserade föräldrar kan ”tappa” förmågan att skydda sina barn från andra risker, såsom övergrepp, särskilt i ett kaotiskt flyktingläger. Med hjälp av metoder som traumamedveten omsorg får föräldrarna hjälp med sin egen traumabearbetning och samtidigt stöd att hjälpa och vara en trygghet för sina barn.

5. Nödhjälp & skydd för barn och familjer i Ukraina – överlev och håll ihop!
Humanitär hjälp som mat, vatten och blöjor förmedlat genom vårt nätverk av lokala aktörer når barn och familjer som befinner sig mitt i kriget och kan hjälpa dem att överleva, hålla samman och evakueras. I huvudsak riktas dessa insatser mot grupper som redan innan kriget var mest sårbara som barnhemsbarn, barn med funktionsnedsättningar och barn från marginaliserade grupper.

6. Tech för att hitta barn och spåra förövare
Vi utforskar hur tekniska verktyg, delvis framtagna av Childhood, kan användas för att hjälpa att identifiera barn som kommit ifrån sina familjer och även för att kunna spåra sexuellt övergreppsmaterial på internet för att kunna slå larm om eventuell ökning och utveckling.

7. Ett vakande öga hos dem som möter barn
Genom utbildning och samverkan kan vi bidra till ökad uppmärksamhet och kunskap hos de olika aktörer som möter barn utmed hela flyktvägen, exempelvis gränsvakter, översättare, socialarbetare, volontärer eller medarbetare på akutboenden. Med omsorg och uppmärksamhet på risker, exempelvis för trafficking, vet de vart de kan vända sig om något inte står rätt till och var barnet kan få hjälp.

Alla ansträngningar behövs för att skydda barn och barns rättigheter

Krig och katastrofer gör barn sårbara. Familjer slits isär, barn skiljs från sina föräldrar och risken för övergrepp, exploatering och människohandel ökar. Vår grundare H.M. Drottning Silvia har ett budskap: alla ansträngningar behövs för att skydda barn och barns rättigheter. Ukrainsk och rysk översättning finns nedanför hälsningen på YouTube och här.


Skydd av barn kan inte vänta

Med stor oro ser vi hur kriget i Ukraina gör barn till lätta offer för övergrepp, exploatering och trafficking. För att säkerställa att hjälpinsatser inte bidrar till ytterligare trauman och risker behöver vi ta utgångspunkt i tre grundläggande frågor vi tagit fram tillsammans med SOS Barnbyar och Erikshjälpen. Ta del av dem här.

Fotograf: Katerina Ilievska

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org