First Step

First Step ger stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp med ett särskilt fokus på pojkar och unga män. First Step är den första organisationen i Kambodja som lyfter pojkars utsatthet och behov av stöd. Organisationens främsta mål är ett långsiktigt samarbete med lokala myndigheter, organisationer, familjer och individer, med barn och ungdomar i centrum.

First Step arbetar direkt med de barn och ungdomar som utsatts genom upplysnings- och utbildningsinsatser, terapi och krisinterventioner. De ger även stöd till övriga familjemedlemmar när övergrepp ägt rum, framför allt för att få dem att förstå att det inte är barnets fel att övergreppet har skett, vilken hjälp och stöd han behöver och var den finns att få. Man pratar även om hur familjen ska hantera kulturell och social stigmatisering. First Steps stödinsatser inkluderar även coachning av socialarbetare på andra organisationer som ska kunna identifiera och ge det initiala stöd och hjälp som krävs. First Step arbetar även med barn och unga som uppvisar ett sexuellt skadligt beteende, för att förebygga övergrepp. First Step är med i ett nätverk med alla organisationer i Kambodja som får stöd av Childhood. Syftet med nätverket är främst att samarbeta kring individuella fall, öka kompetensen samt att arbeta förebyggande och responsivt med målgruppen och deras familjer.

Childhood stödjer nu ytterligare ett projekt med First Step. Projektet är ett samarbete på regional nivå där fyra organisationer i Filippinerna, Indien, Kambodja och Nepal som ska kartlägga sexuella övergrepp mot pojkar och skadligt sexuellt beteende hos pojkar som utsatts för sexuella övergrepp (av vuxna eller andra barn). Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för pojkar som utsatts, så att fler ska våga berätta och anmäla, och på så sätt kunna ge dem den hjälp de har rätt till (och i sin tur kunna förbättra stödet och insatser som redan finns). Kartläggningen inkluderar

• att identifiera gemensam och kontextspecifik kunskap om sexuella övergrepp mot pojkar och skadligt sexuellt beteende
• att identifiera insatser som har visat sig vara effektiva
• vidareutveckla insatser som förebygger och svarar mot sexuella övergrepp och sexuellt skadliga beteende hos pojkar samt att öka kunskapen och förståelsen hos barn, ungdomar och vuxna om detta
• Öka kunskapen och förståelsen både hos beslutsfattare och de som arbetar med frågan i praktiken att både förstå och genomföra de förändringar som krävs, för att på så sätt i så stor utsträckning som möjligt både förhindra sexuella övergrepp och förebygga skadligt sexuellt beteende hos pojkar.

 

#bryttystnaden First Step Cambodia utmanar traditionella normer och bryter tabu då de oavbrutet sprider kunskap om hur vanligt förekommande sexuella övergrepp på pojkar är och hur alla kan bidra till att motverka att det sker samt vilken hjälp det finns att få om det sker för utsatta pojkar och deras familjer. Detsamma gör de för ett lika tabubelagt ämne, nämligen sexuella övergrepp som begås av barn. Att lyssna till de utsatta barnen är det viktigaste man kan göra. Majoriteten av de barn som utsätts för sexuella övergrepp, samt utsätter andra barn för övergrepp, skäms så otroligt mycket för det som hänt att de inte berättar för någon och de söker sällan hjälp. Om rätt person lyssnar och tror på barnet är det första stegen mot läkning.