Nå och stärka högriskgrupper genom sport

Fakta

Projektpartner:
Waves for Change

Var:
Kapstaden, Sydafrika

Kontakt:
Ulrikah Reihs
ulrikah.reihs@childhood.org

I efterdyningarna av apartheid växer många barn i Sydafrika upp i områden där våld är en del av vardagen. Barn som bevittnar och upplever våld lider ofta av posttraumatisk stress och kan ha svårigheter att hantera känslor och humör. Med ett hälso- och sjukvårdssystem som inte räcker till behövs andra sätt att ge barnen det stöd de har rätt till. Sedan 2011 har Waves for Change drivit surfterapi där ungdomar inte bara lär sig att bemästra vågorna, utan även får verktyg att hantera sina känslor, en trygg plats att vara på och tillgång till trygga vuxna och positiva relationer.

Lägre stressnivåer och bättre självkänsla

Med hjälp från University of Cape Town har surfterapin utvärderats och resultatet är solklart – efter att ha fullföljt sitt år i programmet har i stort sett alla barn lägre stressnivåer och bättre självkänsla. En positiv bi-effekt de inte hade räknat med var att många av flickorna rapporterade att de vågat säga ifrån fler gånger än tidigare när de utsatts för oönskade sexuella närmanden.  

Surfterapi för barn med autism

Childhood har arbetat tillsammans med Waves of Change sedan 2016. Utöver att nå fler barn och sprida surfterapin till flera områden har de med vårt stöd också etablerat ett nätverk för organisationer som använder sport för att engagera ungdomar, i syfte att sprida konceptet med terapi knutet till sport och vilka faktorer som behövs för att göra skillnad på riktigt. Sedan 2019 bidrar vi till att anpassa och testa surfterapin för barn med autism och under det första året deltog 75 barn. Även här utvärderas arbetet av University of Cape Town,  mycket tyder på att resultaten är väldigt positiva och en stor del av barnen har fått förbättrad motorik och kommunikation, verktyg att reglera känslor och stärkta sociala relationer till andra. 

De flesta av surfcoacherna kommer från liknande områden som ungdomarna och effekten av surfterapin smittar av sig även på dem: ”Du kommer hit för att hjälpa barnen läka, men i slutändan läker du även dig själv”.

Läs mer om vårt arbete med Waves for Change i ”Bort från våldet, till havet”.