Lastbilschaufförer viktiga i kampen mot sexuella övergrepp i Brasilien

Barn längs motorvägarna i Brasilien löper hög risk att utsättas för sexuella övergrepp. Därför utbildar Childhood Brasilien lastbilschaufförer i frågor som rör sexuell utnyttjande så att de ska kunna skydda barnen istället för att utgöra en fara.

Avtal för att förebygga sexuell exploatering

Enligt Unicef är 38% av barnen i Brasilien fattiga. Barn på landsbygden lämnar sina hem på grund av fattigdom där. Många av dem vistas längs Brasiliens motorvägar, där de löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp och exploatering. Mellan år 2013 och 2014 identifierade brasilianska trafikpolisen på uppdrag av Childhood totalt 1969 platser längs landets motorvägar där barn riskerar att utsättas för övergrepp – det omfattar en sträcka på 65 000 kilometer.

För att mobilisera myndigheter, företag och ideella organisationer att arbeta mer med den här frågan har Childhood Brasilien tagit fram programmet On the Right Track. Med stöd av Internationella arbetsorganisationen (ILO), som bl.a. verkar för att förebygga människohandel och barnarbete, har Childhood utformat ett avtal där företag förbinder sig att aktivt ta ställning mot sexköp av barn. Målet är att få så många företag och organisationer som möjligt att under teckna avtalet och ta ställning och ansvar i frågan. I dagsläget har 1600 företag i transportbranschen skrivit på.

Utbildning för lastbilschaufförer

År 2005 genomfördes en undersökning där 572 brasilianska lastbilschaufförer fick svara på frågan om de hade haft sex med en minderårig – nästan 40 % av de tillfrågade svarade ja. Det viktigaste syftet med On the right track är därför att utbilda lastbilschaufförer så att de istället för att utgöra ett hot kan fungera som skydd för de barn som befinner sig längs motorvägarna. Programmet startade år 2007 och har sedan dess utbildat tusentals företag och över en miljon lastbilschaufförer i hur sexuell exploatering av barn kan motverkas, och hur de är en viktig del i att bekämpa problemet.

I utbildningen ingår bl.a. att lyfta frågor som rör barns rättigheter, säkerhet, familj, lastbilschaufförers hälsa och användning av alkohol och droger längs vägarna. Anställda på de företag som skrivit under avtalet får vidareutbildning i hur man kan motverka sexuell exploatering av barn, och utbildar sedan i sin tur företagets lastbilschaufförer. De får sedan regelbundet information om sådant som är relevant för deras vardagliga arbete och hur de kan arbeta för att skydda barn.

Lastbilschaufför – lågstatusyrke i Brasilien

Lastbilschaufför är ett yrke med låg status i Brasilien. Därför arbetar On the right track även med att förbättra deras ställning och arbetssituation. Eva Cristina Dengler, programansvarig på Childhood i Brasilien, berättar hur de uppmanar arbetsgivare att ta bättre hand om sina anställda, visa sin uppskattning och göra dem medvetna om att de utgör en viktig del av den lokala ekonomin.

Arbetet har resulterat i lagändring

On the Right Track är ett lyckat projekt: År 2015 fick återigen 572 lastbilschaufförer frågan om de haft sex med en minderårig, varav 13 % svarade ja. ”Mycket är tack vare alla företag och lastbilschaufförer som varje dag är en del i arbetet för att bekämpa sexuell exploatering av barn längs Brasiliens vägar. Men det här är ett problem som hela samhället måste få upp ögonen för”, säger Eva Cristina Dengler.

Childhood Brasiliens arbete har även resulterat i en lagändring som innebär att barn inte får befinna sig på vissa ställen längs vägarna av säkerhetsskäl och kräver att vårdnadshavare har korrekta identitetshandlingar för sina barn

Text: Åsa Andreasson Åkerström, Sofia Nilsson