STÖD TILL BARN SOM UTSATTS FÖR VÅLD OCH ÖVERGREPP

Barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp har förhöjd risk att utsättas igen. Det kan bero på att de lever i särskilt utsatta miljöer där våld och övergrepp är vanligt förekommande, men också på att en del barn och unga utvecklar ett riskbeteende som en reaktion på övergreppet och på grund av detta får svårare att avvärja oönskade sexuella närmanden senare i livet. Sexuella övergrepp i barndomen kan leda till livslångt lidande och mental ohälsa. Med rätt stöd kan konsekvenserna mildras avsevärt.

Många barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och söker hjälp blir offer en andra gång, då rättssystemet i de flesta länder inte är anpassat efter barns behov. Unga brottsoffer slussas från myndighet till myndighet och måste ibland t.o.m. möta sin förövare i rätten. Detta trots att vi vet att barnanpassat stöd till barn och unga som utsatts för övergrepp minskar risken för re-traumatisering, samtidigt som det ökar möjligheten för barnet att få sin röst hörd i rättssystemet. Barn som känner sig trygga och väl förberedda vågar oftare berätta och svara på frågor i domstolen, vilket ökar sannolikheten för ett rättvist underlag som domstolen sedan kan döma på.

Vad Childhood gör för att ge stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp:

Ett barn som blivit utsatt för allvarliga övergrepp behöver snabbt få stöd och rehabilitering. En modell som visat sig fungera väl här är den så kallade ”Barnahusmodellen”. Den innebär att berörda myndigheter samverkar för att barnet inte ska behöva slussas runt till olika ställen och upprepa sin berättelse om traumat för varje enskild myndighet. Så minskar också risken att barnet faller mellan stolarna och får rätt stöd.  Målet är att barnet för utredningens skull bara ska behöva berätta vad de varit med om för en enda person –  en polis, psykolog eller domare som är särskilt barnutbildad. Childhood har stött etablering av barnahusmodellen i ett flertal länder, bland annat Sverige och Brasilien.

En av Childhoods projektpartner som arbetar enligt Barnahusmodellen är Ponimanie in Belarus. Genom deras projekt ”Barnahus in Belarus” finns det numera speciella barnvänliga intervjurum runt hela Vitryssland. Med vårt stöd har Ponimanie kunnat utbilda åklagare, poliser och psykologer i barnpsykologi och intervjutekniker. Numera behöver brottsutsatta barn endast berätta sin historia en gång, i en trygg miljö med välutbildade professionella.

Childhoods sydafrikanska projektpartner Women and Men against Child Abuse/Kidz Clinic arbetar med barn som blivit utsatta för övergrepp. Fler än 200 barn i månaden tar del av organisationens tjänster, som bl.a. innefattar terapi, psykosocialt stöd och domstolsförberedelser. I Sydafrika är det nämligen vanligt att även väldigt unga brottsoffer får vittna i domstol, ofta en skrämmande upplevelse för ett redan djupt traumatiserat barn. För att skapa trygghet och förutsägbarhet inför vittnesmålet får barnen med Kidz Clinics stöd förbereda sig i en barnvänlig modell av en rättegångssal, ett ”mock courtroom”. Där lär de sig hur en rättegång går till, vem som sitter var och att domaren kommer att ställa frågor.