Barns trygghet i samband med resande och turism

Turistbranschen boomar. Det är billigare och lättare att resa till fjärran länder än någonsin förut. Världen har kommit närmare, vi kan idag besöka platser som hade varit otänkbara att resa till bara en generation tillbaka. Många turister letar efter ”genuina upplevelser” och kombinerar semesterresan till solen med ”en god insats” som t.ex. ett barnhemsbesök.

I många för oss svenskar relativt nya turistmål som Thailand, Kambodja och Nepal är fattigdomen stor, rättsstaten underutvecklad och ofta korrumperad, befolkningen traumatiserad efter långa krig eller konflikter. Barn har generell låg status i dessa samhällen. Många lever i extrem fattigdom, bor på gatan eller på ett barnhem. I mötet mellan relativt välmående resenärer och människor i fattiga länder uppstår en maktobalans som gör att risken för sexuell exploatering av barn och unga ökar.

Vad Childhood gör för att öka barns trygghet i samband med resande och turism:

Childhood stödjer många projekt i Asien som ger direkt stöd till barn i utsatthet. Det kan handla om uppsökande verksamhet och drop in-center för barn och familjer som lever på gatan, försörjningsstöd till familjer i nöd, korttidsboenden för flickor som utsatts för sexuella övergrepp eller terapi för traffickingöverlevare. Genom dessa projekt minskar riskerna för barnen att utsättas av övergrepp från resande förövare.

Childhood är också en del av Child Safe Movement, som arbetar för att öka medvetenheten om hur man kan skydda barn och unga i samband med resor och turism. Child Safe lyfter bl.a. problematiken med barnhem som affärsmodell och vilka risker detta för med sig för barnen – i första hand för att de i onödan separeras från sina familjer, men också för att besökare och volontärer utan bakgrundskontroller lättare får tillgång till utsatta barn.

2014 lanserade vi i ett samarbete med Polisen, Länsstyrelsen och Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel lanserade initiativet Resekurage en informationskampanj med syftet att uppmana svenskar på resande fot att anmäla sexuell exploatering av barn direkt till polisen i Sverige. Under 2018 påbörjade Childhood ett projekt för att minska möjligheten för svenska förövare att förgripa sig på barn i utlandet. Säg vad du såg, som projektet heter, genomförs tillsammans med Ecpat, Polisen och Jämställdhetsmyndigheten och finansieras av Svenska Postkodlotteriet. ”I vanliga fall arbetar vi direkt med barn och deras familjer för att minska risken för våld och övergrepp. Men vi behöver också fokusera på förövarna – de som reser för att förgripa sig sexuellt på barn. I takt med att förövarna förändrar sina resmönster och metoder så behöver också våra insatser uppdateras. Det gör vi i det här projektet” säger Joel Borgström, programhandläggare på Childhood och projektansvarig för Säg vad du såg.