Barnvänligt stöd & bemötande

Det bemötande barn får när de utsatts för övergrepp kan i bästa fall skynda på bearbetning och stärka barnets återhämtningsförmåga och i värsta fall traumatisera barnet igen. Därför är det så viktigt att både de vuxna som är närmast barnet och samhällets olika insatser agerar på ett sätt som blir så bra som möjligt för barnet. Vårt fokusområde Barnvänligt stöd och bemötande handlar både om att förebygga övergrepp och att ge rätt hjälp och stöd när övergrepp har skett. Det handlar således både om att utveckla metoder för att identifiera barn som är utsatta och om att hjälpa barn att berätta om övergrepp och säkerställa att barnet är skyddat från förövaren. Barnet som har utsatts för övergrepp ska få få nödvändigt stöd för att bearbeta övergreppet; på så sätt stärks hens återhämtningsförmåga och re-traumatisering och långsiktiga negativa konsekvenser kan förhindras.

Undvika att barn far illa i rättsprocessen

Vi vet också att barn som utsatts för sexuella övergrepp och söker hjälp och skydd kan bli traumatiserade och fara illa i processen. Sociala och juridiska system är ofta svaga och dåligt koordinerade och utgår ifrån vuxnas perspektiv. Genom att arbeta för ökad samordning och kunskap hos ansvariga myndigheter minskar risken för re-traumatisering och chanserna ökar för att barnet ska få sin röst hörd i rättsväsendet.

Att arbeta förebyggande för att minska riskerna för att någon ska begå övergrepp/bli förövare är också en del av detta tematiska område. För att förhindra att övergrepp sker överhuvudtaget krävs fungerande insatser för att förändra beteendet hos de personer som har ett sexuellt tändningsmönster mot barn.

Barnrättsbyrån

Att våga satsa på nya organisationer och idéer som täpper till hål i skyddsnätet för barn är en viktig strategi för oss på Childhood. Därför…
LÄS MER