Seven Passes

Seven Passes Initiative grundades 2008 i Touwsranten, en liten stad i västra Kapprovinsen. Organisationen växte fram ur en gemensam oro över ökat aggressivt beteende hos ungdomar i samhället, höga nivåer av skolk och tidigt avhopp från skolan och en önskan att ändra på detta.  Initiativet verkar för långsiktig fattigdomsbekämpning genom att höja utbildningsnivån i samhället. Man erbjuder bl.a. läxhjälp och andra utbildningsaktiviteter, inklusive sport, musik och drama.

Projektet erbjuder fyra olika föräldrastödsprogram, för nyfödda, barn upp till 2 år, barn 2-9 år samt för tonåringar. Programmen fokuserar på fem nyckelområden för att stödja barnets utveckling och välfärd: sociala färdigheter, anknytning, lära sig att hantera känslor och självkontroll, lära sig lämpligt beteende och gränser samt kognitiva färdigheter såsom språk och resonemang. Målet med projektet är att uppnå en förändring till ett varmare, positivare och mer konsekvent föräldraskap hos befolkningen i Touwsranten och därmed minska risken för barnmisshandel i hela samhället. Det görs genom föräldraprogrammen i kombination med en social aktivitetsgrupp där befolkningen själva får ta fram olika småprojekt som de vill förbättra i området främst gällande barnsäkerhet och på olika sätt relaterat till våldsprevention. Målgruppen för projektet är alla vuxna som har hand om ett barn i Touwsranten samt deras barn (304 familjer med 570 barn). Projektet följs upp och utvärderas av Kapstadens Universitet och Institute for Security Studies.

#bryttystnaden Seven Passes föräldrastödsprogram skapar tryggare relationer och bättre kommunikation mellan förälder och barn, vilket är en viktig faktor för att barn ska våga berätta om de blir utsatta för övergrepp. Genom att involvera hela byn och göra dem medvetna och gemensamt ansvariga för att skydda barnen skapar de också en hel grupp av ”trygga vuxna” och ger bättre förutsättningar för vuxna att prata om och säga ifrån om de ser att något sker.