Safe Haven Medical Outreach

Safe Haven Medical Outreach är en liten gräsrotsorganisation med fem anställda som arbetar med barn med funktionsvariationer och deras familjer. Teamet består av verkställande chef (som också är sjuksköterska), en projektsamordnare med familjestödsfunktion, en fysioterapeut, en socialarbetare och en administratör. Det fina med Safe Haven är att de ser till ”hela barnet” och har utvecklat en tvärvetenskaplig ansats som tillgodoser barnens behov av hälsa, rehabilitering, utveckling och sociala stöd. Detta inkluderar en omfattande bedömning av varje barn och dess familj, utveckling av en handlingsplan för att möta deras behov och definiera specifika mål samt regelbunden uppföljning för att uppdatera mål och övervaka framstegen. Detta arbete bedrivs i barnens hem eller på Safe Havens kontor. De erbjuder även stödgrupper för föräldrar, följer med barnen och föräldrar på besök hos läkare och andra. De samarbetar också med en lokal kyrka som hjälpt dem med en handikappanpassad tuk-tuk som kan transportera rullstolsbundna barn till läkare etc. . Antalet barn och familjer som ges detta stöd har ökat varje år, men är långt ifrån tillräckligt. Därför har Safe Haven arbetat aktivt med att bygga och stärka denna kompetens hos andra aktörer, både statliga och icke-statliga, så att i slutändan fler barn och familjer ska få det stöd och den hjälp de har rätt till.

Barn med särskilda behov är extremt utsatta i Kambodja. Landet har antagit flera lagar för att säkerställa deras rättigheter, men de tillämpas inte i praktiken och en socialstat existerar de facto inte. Diskrimineringen av barn med särskilda behov är utbredd och startar redan i bygemenskapen där barnen ofta stigmatiseras och undviks; och ofta utsätts för vanvård, våld och övergrepp då de är ”lätta offer”. De kan i de allra flesta fall inte gå i skolan, då lärarna inte är utbildade till eller vana vid att inkludera barn med funktionsvariation i undervisningen, och det finns inte heller några anpassade klassrum eller toaletter. Och även om de funnits hade barnen inte kunnat ta sig till skolan, då skolorna ofta ligger långt från byn och skolskjuts inte existerar.
Childhoods stöd möjliggör för Safe Haven att anställa och utbilda mer personal, utöka andra aktörers kompetens genom utbildning, mentorskap och coaching, samt samordning och samarbete med syfte att nå ut till fler barn och familjer och utöka serviceutbudet till barn och familjer.