M’Lop Tapang

Den snabbt växande turismen i Sihanoukville, i kombination med extrem fattigdom, har lett till att många barn och deras familjer sökt sig dit i hopp om en bättre framtid. Många av dem hamnar på gatan eller i slumlika bostadsområden, eller i underhållnings- och sexindustrin, som är nära förknippad med turismen. Barn till missbrukande föräldrar i underhållnings- och sexindustrin vittnar om fruktansvärda livssituationer med vanvård, våld, övergrepp, exploatering och framförallt en känsla av konstant otrygghet.

M’Lop Tapang bildades 2003 av en grupp engagerade personer som ville hjälpa sex pojkar som sov på stranden på nätterna; idag når de årligen 5 000 barn och deras familjer. Organisationen har utvecklat ett holistiskt program för stöd till barn och familjer i utsatta situationer och erbjuder uppsökande verksamhet, drop-in center (liknande öppen fritidsverksamhet), återintegrering av barn och ungdomar som lever och arbetar på gatan i sina familjer eller hos släktingar, stödundervisning, yrkesutbildning, återintegrering av barn i skolan, hjälper familjer att hitta en försörjning samt ger ekonomiskt stöd i akutsituationer.

Childhood har under sex år främst gett stöd till M’Lop Tapangs familjestöds- och drogpreventionsprogram. Nu stödjer Childhood ett nytt projekt – att bygga upp Kambodjas första behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. Målgruppen är kvinnor med barn som arbetar i sexindustrin samt barn och ungdomar till missbrukande föräldrar. Projekt ger stöd till dessa barn, ungdomar och deras familjer, både enskilt och tillsammans, samt att ge direktstöd baserat på barnens och familjernas behov. Syftet är bl.a. att få ökad kunskapa om målgruppen, ökad kompetens att arbeta med målgruppen, uppbyggnad och utformning av behandlingshemmet och riktlinjer (för nationell spridning) och tryggare barndom för fler barn.