Maskrosbarn

Mellanrummet - alternativ för barn och unga i behov av placering

I Sverige lever omkring 500 000 barn och ungdomar med minst en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Många av dessa barn far illa och vittnar om våld, sexuella övergrepp, vanvård, att tvingas ta vuxenansvar för föräldrar och syskon, att tvingas bära på en stor mörk familjehemlighet; många pratar om avsaknaden av kärlek och trygghet. Många barn och ungdomarna upplever att de inte blir sedda och lyssnade till av myndigheter, att de inte får hjälp i rätt tid och att det saknas flexibla insatser som utgår från deras behov.

Maskrosbarn är en ideell organisation som grundades 2005 med fokus på att stödja barn och ungdomar med föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Maskrosbarns aktiviteter syftar till att ge ungdomarna ökad motståndskraft och minskad känsla av isolering och skam och istället positiva livserfarenheter och en känsla av samhörighet. Medarbetarna på Maskrosbarn har alla egna erfarenheter av en uppväxt med missbruk eller psykisk sjukdom. Childhood var den första stora givaren till Maskrosbarn.

Under sex år gav Childhood stöd till Maskrosbarns sommarläger, för drygt 100 ungdomar mellan 14 – 19 år. Childhood har nu ett nytt samarbete med Maskrosbarn som går ut på att utveckla nya stödinsatser för barn och ungdomar som behöver stöd och periodvis behöver komma ifrån sitt hem, men som inte behöver bli placerade på heltid. Projektet kallas ”Mellanrummet” och syftar till att fylla det glapp som finns mellan de öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet som idag erbjuds av socialtjänsten. Ungdomar med egna erfarenheter, socialsekreterare och andra professionella har tillsammans utvecklat ett antal olika stödinsatser som presenterats på nationell och lokal nivå i Sverige. En av de nya stödinsatserna, Stödperson, utvecklas och testas just nu av Umeå kommun tillsammans med Maskrosbarn.