Familjer som lever i utsatta situationer

Vad menar vi med familjer i utsatta situationer?

När vi talar om familjer i utsatta situationer syftar vi på familjer som av olika skäl kan ha svårare att ge sina barn en trygg uppväxt. Arbetslöshet, fattigdom, missbruk, våld och mental ohälsa utgör stora riskfaktorer som kan innebära att barn far illa. Att få ett barn med funktionshinder eller att vara en ung ensamstående förälder kan också innebära en stressfaktor som ibland kan gå ut över barnet. Föräldrar som själva vuxit upp på barnhem har ofta svårt att knyta an till sina egna barn och kan behöva extra stöd.

Vad är målet med Childhoods arbete för familjer som lever i utsatta situationer?

Den vanligaste förövaren av våld och övergrepp mot barn är en nära anhörig till barnet. Samtidigt gör en nära, trygg och varaktig relation med minst en vuxen att risken för våld och övergrepp minskar. Om ett övergrepp sker har barnet bättre förutsättningar att bearbeta det om det får stöd av trygga vuxna i sin omgivning.

Childhood arbetar därför för att så många barn som möjligt ska få tillgång till en trygg och varaktig relation med minst en vuxen under sin uppväxt.

Enligt FN:s barnkonvention har varje barn har rätt att växa upp med sina föräldrar. Om barnet för sitt eget bästa inte kan bo med sina föräldrar har det rätt att bo i en så familjelik miljö som möjligt. Barn som separerats från sina föräldrar löper större risk än andra att utsättas för våld, exploatering och vanvård.

Genom tidigt stöd till familjer i utsatta situationer minskar risken både för att barn utsätts för våld och övergrepp, att de hamnar på gatan eller på barnhem eller utsätts för människohandel.

Vad gör Childhood?

Vårt stöd till familjer i utsatta situationer går bland annat till hembesöksprogram för att stödja blivande och nyblivna föräldrar, både praktiskt och känslomässigt och därigenom göra det möjligt för dem att knyta an till sitt barn och ge det en trygg uppväxt. I andra projekt samverkar socialarbetare med mödra- och barnhälsovård för att tidigt identifiera familjer som har problem och därmed göra det möjligt att sätta in åtgärder för att förebygga att barnet överges eller vanvårdas.

Vi stödjer även projekt som fokuserar på att involvera fler pappor i små barns liv, föräldrautbildningar och föräldragrupper där föräldrar kan få konkreta råd och tips i sitt föräldraskap samt få stöd av andra föräldrar.

Childhoods stödjer också projekt som handlar om att göra det möjligt för familjer att försörja sig och sina barn själva och därmed minska risken för att barn hamnar på gatan, i människohandel eller på barnhem. Exempel på insatser kan vara barnomsorg, bidrag till skoluniformer eller skolskjuts, yrkesutbildningar, hjälp att skaffa arbete, mikrolån för att starta en liten affärsverksamhet, hjälp att registrera sig och barnen så de får rätt till statliga bidrag m.m.