Barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

Vad menar vi med barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp?

När vi talar om våld och sexuella övergrepp gör vi det i vid mening, dvs. det innefattar både fysiska, psykologiska och sexuella övergrepp mot barn. Det kan också handla om att barns grundläggande behov försummas. Vi vet att olika typer av våld är nära sammankopplade och att barn som har erfarenheter av fysiskt våld eller att bevittna våld i hemmet löper större risk också för sexuella övergrepp. Tidiga erfarenheter av försummelse, våld och övergrepp kan också öka riskerna för att barnet självt utvecklar ett våldsamt beteende. Barn som utsatts för trauma och övergrepp under flykt från sitt land hör också till denna målgrupp.

Vad är målet med Childhoods arbete för barn som utsatts eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp?

Childhoods mål är att inga barn ska behöva utsättas för övergrepp. Därför arbetar vi så mycket som möjligt med förebyggande insatser. När det gäller de barn som redan utsatts för övergrepp är vårt mål att de ska få behandling och hjälp med att bearbeta övergreppen samt att deras föräldrar ska få hjälp så att de kan vara en trygghet för barnet.

Vad gör Childhood?

I det förebyggande arbetet är det viktigt att stödja tidiga insatser som motarbetar vanvård och olika former av övergrepp mot barn. Det arbetet kan inte isoleras, utan genomsyrar alla Childhoods målgrupper. Det kan till exempel vara stöd till familjer i utsatta situationer och arbete för att stärka barn och ungas självkänsla. För att öka chansen för tidig upptäckt och för att barn ska våga söka hjälp är det viktigt att öka kunskapen och medvetenheten om övergrepp och barnets rättigheter både bland barn, föräldrar och andra vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med barn.

Barn som redan utsatts för övergrepp och traumatiska upplevelser behöver få behandling och hjälp med att bearbeta det som hänt. De behöver också en trygg miljö där de inte skuldbeläggs. En viktig del i detta arbete är att se till att de olika myndigheter som involveras när ett barn utsatts för våld och övergrepp förmår samarbeta med varandra för barnets bästa. Childhood stödjer också en rad projekt som stödjer barn i rättsprocessen, ett arbete som ofta handlar om att alla involverade ska ha kunskap om barnets rättigheter och barns utveckling och att barnet ska känna sig tryggt i processen.