Barn som lever på gatan

Vad menar vi med barn som lever på gatan?

När Childhood talar om barn som lever på gatan syftar vi på en blandad grupp barn för vilka gatan spelar en central roll; barn som bor på gatan utan föräldrar, barn som arbetar på gatan under dagen men sover hemma (ofta i slumliknande förhållanden) om natten, barn som bor på gatan tillsammans med familjen, barn som flyttar mellan hemmet, gatan och institutioner, barn som bor på gatan periodvis och flyttar mellan hemmet, gatan och institutioner eller barn som befinner sig på resande fot (mellan olika städer och länder).

Vad är målet med Childhoods arbete för barn som lever på gatan?

Barn som lever och arbetar på gatan är en av de grupper som löper störst risk att utsättas för våld, övergrepp och exploatering. Många tvingas sälja sex och de är lätta offer för människohandlare. Fattigdom, våld och missbruk i hemmet är vanliga skäl till att barn hamnar på gatan.

Precis som med de andra riskgrupperna lägger Childhood stor tyngdpunkt på att arbeta förebyggande. Målet är att inga barn ska behöva leva, bo och arbeta på gatan. Att stödja familjer som har det svårt är en viktig åtgärd för att förhindra att barn hamnar på gatan och för att göra det möjligt för dem att lämna gatan.

För de barn som redan lever på gatan är vårt mål är att integrera barnet i samhället igen, en process som kan ta tid och ser olika ut beroende på vilken situation barnet befinner sig i.

Vad gör Childhood?

Childhood stödjer projekt som arbetar med alla grupperna som omnämns ovan. Målet är alltid att barnen ska komma bort från gatan till en tryggare miljö. Att hitta ett hem till barn som levt på gatan kan gå till på olika sätt –  vissa barn har familjer de kan återvända till, andra behöver komma till en fosterfamilj eller är så gamla att ett eget boende är det bästa alternativet.

Många barn som lever på gatan har tappat förtroendet för vuxenvärlden. Därför lägger projekten vi stödjer stor vikt vid att skapa förtroende och motivera barnen att ta emot hjälp. Barn som tillbringat lång tid på gatan har ofta lärt sig att klara sig själva och kan ha svårt att anpassa sig till rutiner och strukturer. Det är därför viktigt att utgå ifrån och stärka deras egen vilja till förändring.

Konkret kan projekten handla om uppsökande arbete för att skapa kontakt och bygga förtroende och steg för steg erbjuda mer ordnat stöd, t.ex.  genom drop-in center och korttidshem. De kan också erbjudas medicinsk hjälp och stödsamtal, hjälp att återknyta kontakten med familj och anhöriga samt hjälp att ta igen förlorad skolgång.

De projekt som Childhood stödjer fokuserar på att långsiktigt bygga upp en tryggare tillvaro bortom livet på gatan snarare än att dela ut mat och förse barnen med tillfälliga sovplatser – något som i värsta fall riskerar att leda till att barnen att stannar ännu längre i den farliga gatumiljön.