Barn som inte kan bo med sina föräldrar

Vad menar vi med barn som inte kan bo hos sina föräldrar?

Här handlar det om barn som av olika skäl inte kan bo kvar med sina familjer. Det kan t.ex. bero på sjukdom, fattigdom, missbruk eller att barnet behandlas illa i familjen och att samhället därför behöver träda in och placera barnet i en annan familj eller, som sista utväg, på institution.

Vad är målet med Childhoods arbete för barn som inte kan bo hos sina föräldrar?

Generellt sett är det bästa för ett barn att få växa upp i sin egen familj. Men det finns situationer då barn för en kortare eller längre tid behöver omhändertas av samhället. I det läget finns det ingen perfekt utväg. Forskning och erfarenhet visar dock att det bästa alternativet för barnet oftast är att det får bo i en familjelik miljö så nära sitt ursprung som möjligt, så de kan leva i en naturlig miljö och om möjligt behålla kontakt med släkt och vänner. En uppväxt på barnhem kan leda till en rad negativa konsekvenser för barnens utveckling och välmående. Vårt mål är därför att inga barn ska behöva växa upp på institution utan att alla barn ska få växa upp i en familjelik miljö.

Vad gör Childhood?

Childhood arbetar för att barn inte i onödan ska placeras på barnhem och att detta bara ska ske om andra alternativ prövats först, och det verkligen är för barnets bästa. FN:s riktlinjer om omvårdnad av barn säger att fattigdom och brist på utbildning inte är ett tillräckligt skäl för att placera barn på institution. Eftersom barnhem i allt större utsträckning används som en lösning för att ta hand om fattiga barn och ge dem utbildning och att denna utveckling drivs på av finansiering från rikare länder arbetar Childhood även för att förändra attityderna till institutionsvård och öka kunskapen om att den formen av omvårdnad inte är bra för barn, i synnerhet inte för små barn. Childhood stödjer också projekt som jobbar för att återförena splittrade familjer när barnen bedöms kunna flytta hem.

Vi stödjer utvecklingen av familjehemsvård (fosterfamiljer) och släktingplaceringar för att ge fler barn som inte kan bo med sina biologiska föräldrar möjligheter att växa upp med en trygg familj.

Ungdomar som vuxit upp på institutioner eller i fosterfamiljer behöver ofta hjälp när de ska ta steget ut i vuxenlivet och klara sig själva. Utan nätverk och stöd runt sig hamnar de ofta i kriminalitet, arbetslöshet, våldsamma relationer och missbruk och får svårt att skaffa bostad och arbete. På många sätt går Childhoods målgrupper ihop; unga vuxna som vuxit upp på institution skaffar till exempel ofta barn tidigt som i sin tur ofta placeras i samhällets vård.