Barn med funktionsnedsättningar

Stöd till barn med funktionsnedsättningar

Barn med funktionsnedsättningar har tre till fem gånger högre risk än andra barn att utsättas för någon form av våld. Sexuella övergrepp är nästan fem gånger vanligare bland barn med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Det finns flera anledningar till att barn med särskilda behov är extra utsatta – de är i högre grad och under längre tid beroende av vuxna, de kan ha svårare att förstå och tolka vad som händer vid ett övergrepp eller berätta vad de varit med om.

Barn göms undan och försummas

I samhällen där stöd till föräldrarna till barn med funktionsnedsättningar är bristfälligt ökar också risken för att barnen göms undan hemma och försummas. De får inte gå i skolan, föräldrarna utsätter dem för våld eller överger dem helt. Så är situationen i Kambodja. Därför samarbetar vi med en rad organisationer på plats. De bidrar var och en med en pusselbit för att utveckla insatser som hjälper och stärker barnen och deras familjer.

Rutiner för att skydda barn mot våld

Med stöd till Epic Arts bidrar vi till att öka kunskapen om rutiner för att skydda barn från våld och erbjuder förskoleverksamhet för barn med funktionsnedsättningar. Ett projekt med Safe Haven erbjuder stödgrupper till föräldrar och tidiga insatser till familjer för att förebygga att barnen hamnar på barnhem. För de barn som inte kan bo i sina familjer kan Children in Families med stöd från oss på Childhood ordna trygga familjeplaceringar – hos släktingar eller fosterfamiljer som får utbildning och får stöd genom projektet.

Dygnet runt-vård

För de barn som har så svåra funktionsnedsättningar att de behöver dygnet-runt-vård har Damnok Teuk med finansiering från oss inrättat familjeliknande gruppboende. De har även ett dagcenter för familjer som bor i närheten. Vi arbetar aktivt för att uppmuntra lärande och erfarenhetsutbyte mellan dessa aktörer och för att de sprider erfarenheterna till andra. Vi använder också våra kontakter och nätverk på nationell nivå för att stärka den långsiktiga hållbarheten. Målet är att på sikt etablera ett nationellt system som skyddar och stärker denna grupp. 

Foto: privat