Traumastöd sexuella övergrepp akutmottagning

Stöd till barn som utsatts för övergrepp på nätet

I många länder saknas kunskap och resurser för att bemöta och stödja barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet. Okunskap och förutfattade meningar hos vuxna kan leda till ytterligare stigmatisering och traumatisering av barn. Särskilt stort behov ser vi i länder som har stora brister i skyddsnätet för barn och där dessutom föräldrar och andra vuxna vet väldigt lite om nätet.

Sprida kunskap om frågan

Vi investerar därför i projekt som ger stöd till barn som utsatts för övergrepp på nätet. Projekten sprider dessutom kunskap om frågan till dem som arbetar med barn i ett flertal länder. I exempelvis Ukraina bidrar vi, i samarbete med Barnombudsmannen och Ministeriet för digital transformation, till att vidareutveckla den nationella stödlinjen för barn som far illa. Personal som svarar på telefonsamtal får lära sig om nätbaserade övergrepp och kommer att öppna en specialiserad linje för just de frågorna.

Säkerställa att barn som utsatts behandlas med respekt

I Thailand arbetar vi med projektet The Hug. De utbildar poliser och utredare i hur man hanterar ärenden som handlar om nätbaserade sexuella övergrepp på barn. Särskilt fokus ligger på att säkerställa att de behandlar utsatta barn med respekt. Projektet kommer även att producera en handbok som ger fler professionella en grundläggande förståelse för frågorna. Boken ger också handledning i hur man ska gå tillväga för att hjälpa. Projektet handlar också om att ge bättre information och stöd till barn som blivit utsatta för nätbaserade övergrepp. Detta inkluderar också deras anhöriga. Idag saknas sådana resurser i Thailand.

Foto: Susanne Drakborg