Stadgar

Våra stadgar

Stadgar för Stiftelsen World Childhood Foundation Denna Stiftelse är grundad den 22 februari 1999 genom stiftelseförordnande av H.M. Drottning Silvia.

Namn

§ 1
Stiftelsens namn är Stiftelsen World Childhood Foundation.

Ändamål

§ 2
Stiftelsens ändamål skall vara att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn. Genom bidrag och andra insatser skall Stiftelsen bekämpa misären bland dessa barn samt skapa förutsättningar för värdiga uppväxtförhållanden för dem.

Verksamhet

§ 3
Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens ändamål.

Styrelse

§ 4
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 5
Styrelsen består av minst fyra och högst tjugofyra ledamöter. Av styrelsens ledamöter utses två av stiftaren HM Drottning Silvia och, efter hennes frånfälle, av lämplig medlem av Kungahuset.

Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande. Ordföranden utses på tre år. Annan ledamot utses på ett år.

Avgående styrelseledamot må återväljas.

§ 6
Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens angelägenheter.

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens administrationskostnader hålles på en rimlig nivå. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter.

§ 7
Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Härutöver skall styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 8
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 9
Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

§ 10
Stiftelsens räkenskapsår skall vara första september till trettioförsta augusti. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Revisor

§ 11
Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning.

Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.

Tillsyn

§ 12
Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

Ändring av stadgarna

§ 13
Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är inte giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande val enligt § 5. För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 2, § 13 eller § 14 får inte göras.

Upplösning

§ 14
Om stiftelsen upplöses skall dess behållna förmögenhet överlämnas till annan in eller utländsk organisation med huvudsakligen samma ändamål.