Tillsammans för barnen i Ukraina

Tack alla partners och givare som snabbt slöt upp i samband med Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Vi har arbetat i Ukraina i närmare två decennier och har byggt upp ett brett nätverk av lokala partners. Tillsammans har vi utvecklat olika insatser för att stärka skyddet för extra utsatta grupper. Hit hör barn placerade på institution, barn med funktionsnedsättning och hbtq-unga. På senare år har vi särskilt fokuserat på att bygga upp kompetensen kring sexuella övergrepp mot barn. Behovet av just den kunskapen blev mer akut än vad vi kunnat föreställa oss. 

Dagarna efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina tog vi kontakt med våra partners i Ukraina, Moldavien och Polen. De fanns där från dag ett för barn och familjer som behövde stöd. Vi fattande snabbt beslut om att betala ut extra krisstöd för att möjliggöra skydd, evakuering och humanitära insatser för särskilt sårbara grupper.  Under året har vi tillsammans fokuserat på sju kompletterande områden i syfte att stärka skyddet för barn på bred front:  

Familjestärkande insatser för att undvika att barn separeras från sina föräldrar. 

Insatser för barn som separerats från sina föräldrar.  

Psykosocialt stöd och traumabearbetning för barn.  

Stöd till föräldrar som flytt eller är kvar i krigsdrabbade regioner.  

Tekniska lösningar för att identifiera barn och potentiella förövare.  

Utbildning och stöd till volontärer och professionella som möter barn.  

Humanitärt stöd och hjälp vid evakuering av personal, utsatta barn och familjer.  

13 miljoner i extra krisstöd

Vårt extra krisstöd fördelades mellan tolv partners i Ukraina, Moldavien och Polen. De resulterade bland annat i:   

Psykosocialt stöd och traumabearbetning för till cirka 600 barn och föräldrar i Ukraina. Utbildning och stöd till över 100 personer från 54 civilsamhällesorganisationer om hur de kan skydda barn från sexuella övergrepp. NGO Resource Center.
 
Informationskampanj som nått drygt 20 000 vuxna i Ukraina om hur de kan stärka skyddet för barn på nätet. International Leadership and Development Center.  Psykosocialt stöd och skydd för hbtq-unga i Ukraina. LGBT Association Liga.  

Ett mottagningscentrum som tagit emot 1 200 romska barn och vuxna internflyktingar i Ukraina. Blaho. 

Samarbete med sociala myndigheter för att etablera mobila verksamheter för barn och familjer på flykt inom Ukraina. Hope and Homes for Children.

Utbildning för 40 psykoterapeuter i Polen om hur de kan skapa tryggare och bättre relationer mellan barn och föräldrar. Empowering Children Foundation.  

Individuellt stöd och traumabearbetning i Polen för drygt 800 barn som flytt kriget. Empowering Children Foundation.

 Säkrat att 30 öppna förskolor i Polen med plats för upp till 400 barn, bidrar till integration och trygghet för barn och mammor som flytt kriget. Comenius Foundation.
 
Utbildning i psykologisk första hjälpen för 37 medarbetare på icke-statliga organisationer som möter barn och familjer på flykt i Moldavien. CCF Moldova.