Sverige på

Sverige på andra plats i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn

Nytt index mäter hur världens länder prioriterar frågan

I dag lanseras Out of the shadows: Shining light on the response to child sexual abuse and exploitation, ett index som mäter hur 40 länder*, där 70% av världens barn lever, prioriterar frågan om sexuella övergrepp mot barn. Indexet, som är det första av sitt slag, har tagits fram av The Economist Intelligence Unit (EIU) och möjligtgjorts genom finansiering av Childhood, Oak Foundation och Carlson Family Foundation. Sverige ligger på andra plats i undersökningen.

Våld och sexuella övergrepp mot barn är ett globalt problem. Förövare finns i alla länder, religioner, kulturer och samhällsskikt. Indexet Out of the shadows är ett banbrytande verktyg som kan användas till att mäta hur respektive land ligger till gentemot FN:s nollvision (hållbarhetsmålet 16.2) – att världen ska eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn fram till 2030.

”Barns trygghet och skydd måste prioriteras på global nivå, nu och i framtiden” säger Prinsessan Madeleine, styrelseledamot i Childhood. “Varje år utsätts 200 miljoner barn i världen för sexuella övergrepp. Ökad kunskap och fakta är en förutsättning för att kunna förhindra detta. Out of the shadows-indexetger oss viktiga insikter från 40 länder i vad som görs – och vad som behöver göras – för att stoppa sexuella övergrepp och exploatering av barn.”

Out of the shadows har tagits fram i nära samarbete med global expertis. Datan samlades in av EIU:s projektteam och analyserades mellan februari och september 2018. Indexet fokuserar på fyra kategorier:

Yttre förutsättningar (environment): Hur säkert och stabilt ett specifikt land är, hur starkt skyddet för barn och familjer är och om landets normer tillåter en öppen diskussion kring sexuella övergrepp mot barn. 

Lagstiftning (legal framework): Till vilken grad landets lagstiftning skyddar barn mot våld och sexuella övergrepp.·

Statens engagemang och kapacitet (government commitment and capacity): Till vilken grad staten i det specifika landet tillhandahåller medel så att landets institutioner kan ge stöd till offer och att medel även tillhandahålls för att samla information/data om övergreppens omfattning.

Engagemang från näringsliv, civilsamhälle och media (engagement of industry, civil society and media): I vilken utsträckning näringslivet, media och civilsamhället i det specifika landet är engagerade i att synliggöra risker för barn, samt att stödja barn som utsatts.  

De viktigaste slutsatserna i Out of the shadows

Sexuella övergrepp mot barn är ett globalt problem oberoende av länders ekonomiska status. Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn är ett stort problem både i rika och fattiga länder. 

Normer spelar stor roll. Sociala normer och attityder gentemot sex, sexualitet, könsfrågor och ojämlikhet mellan könen är kopplat till acceptansen för våld generellt och även våld och sexuella övergrepp mot barn.

Pojkar glöms bort. Mer än häften (21) av de 40 länderna i undersökningen saknar skydd för pojkar i sin lagstiftning. Endast 17 länder tar in data om förekomsten av sexuella övergrepp mot pojkar och av dessa bara fem om pojkar som utsätts för sexuell exploatering.

För lite fokus på prevention. Med tanke på problemets storlek är förebyggande åtgärder avgörande. Av de 40 länder som undersöks finns det bara statliga program (government supported) i fyra som erbjuder hjälp till individer som har en oönskad sexualitet eller befinner sig i riskzonen för att begå sexuella övergrepp mot ett barn.

Sverige på en andraplats – men mycket kvar att göra även här 

Länderna som är med i indexet har poängsatts utifrån ett indikatorsystem där högsta möjliga poäng är 100. Länderna med den sammanlagt högsta poängen är

1. Storbritannien (81,5)

2. Sverige (80,7)

3. Kanada (76,5)

4. Australien (74,5)

5. USA (74,2). 

I underkategorierna fick Sverige följande poäng: 

Yttre förutsättningar: 82,4 (plats ett) 

Lagstiftning:  82,5 (plats tre)

Statens engagemang och kapacitet: 72,8 (plats tre)

Engagemang från näringsliv, civilsamhälle och media: 93,3 (plats två)

Sveriges resultat visar på ett tydligt nationellt engagemang i arbetet med att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Den nationella handlingsplanen lyfts fram som ett positivt exempel, precis som en lagstiftning som inte gör skillnad på pojkar och flickor, vilket är fallet i många andra länder. Även civilsamhällets och näringslivets engagemang och insatser med att erbjuda stöd till barn som utsatts omnämns. En svaghet för Sverige anges vara barns trygghet på nätet, som man menar behöver stärkas. 

”Resultatet i Out of the Shadows visar tydligt att alla länder behöver göra mer för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Indexet ger oss viktig kunskap och visar var förbättringar mest behövs, men identifierar också de goda exempel som finns att lära av. Att Sverige rankas så högt hoppas jag kan ge kraft och vilja att ytterligare intensifiera arbetet mot en nollvision för sexuella övergrepp mot barn”, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood.

Mer information om Sveriges resultat samt för alla 40 länder inklusive alla detaljer kring utvärdering, viktning av kategorier, valideringsprocess etc. finns tillgängliga på  outoftheshadows.eiu.com

Snabbfakta Sverige:

Enligt Indexet visar Sverige engagemang i att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Styrkor som lyfts fram:

Nationell handlingsplan. Sveriges nationella handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp som även innefattar exploatering av barn inom resande och turism; 

Könsneutral lagstiftning. Lagstiftning som ger likvärdigt skydd för flickor och pojkar mot trafficking och sexuell exploatering, samt genom att sexuell kontakt mellan barn och vuxna är förbjuden.

Civilsamhällets roll. Det finns i Sverige flera civilrättsorganisationer som erbjuder stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller sexuell exploatering. 

Näringslivets engagemang. Telekomkollationen där Sveriges största telekomoperatörer gått samman och samarbetar mot sexuella övergrepp på nätet, omnämns som ett positivt exempel på näringslivets engagemang i Sverige.

Svaghet som lyfts fram:

Barns skydd på nätet. Barns trygghet på nätet behöver stärkas: Internetleverantörer kan frivilligt anmäla/rapportera sexuella övergrepp och exploatering och blockera sådant innehåll, men enligt svensk lagstiftning är detta inte obligatoriskt.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: Childhood USA

————————————————

* Länderna som undersökts Out of the Shadows är Albanien, Argentina, Australien, Brasilien, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Förenande Arabemiraten, Indien, Indonesien, Italien, Jamaika, Japan, Kambodja, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kina, Malaysia, Mexiko, Mongoliet, Mocambique, Nigeria, Pakistan, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Serbien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Sri Lanka, Sverige, Tanzania, Turkiet, Tyskland, Uganda, USA och Vietnam. Alla kontinenter och inkomstnivåer (BNP) är representerade i indexet ör att tydliggöra problemets globala utbredning. Under 2019 kommer ytterligare 20 länder att undersökas.