Ny portal för rapportering av krigsbrott mot barn i Ukraina

Officiellt har 20 000 ukrainska barns förts bort sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Ukrainska myndigheter befarar dock att det rör sig om långt fler.  

I samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2024 fanns inga rutiner på plats för att anmäla barn som försvunnit eller deporterats mot sin vilja. Organisationen Magnolia, som driver Ukrainas hjälplinje för försvunna barn, fick under den första tiden över 2 600 förfrågningar från föräldrar och andra släktingar till barn som saknades. Det rörde sig om barn som separerats från sina familjer i samband med flykt, barn som tvångsdeporterats till Ryssland samt barn som dödats, skadats och utsatts för sexuella övergrepp fysiskt eller online.   

 En stor utmaning som blivit tydlig under kriget är att brott mot barn som regel behöver anmälas genom fysiskt besök på en polisstation. I krigets kaos och i synnerhet i ockuperade områden är det förenat med stora risker för den enskilde. Med detta som bakgrund har vi under 2023 möjliggjort Magnolias arbete med att utveckla portalen Stop Crime. Här kan medborgare anonymt och digitalt rapportera misstänka brott mot barn, inklusive krigsförbrytelser. Fem medarbetare hos Magnolia utbildats för att hantera de inkomna ärendena. De får även psykologiskt och juridiskt stöd för att klara av de vittnesmål om brott mot barn som kommer in.   

Arbete för att återförena barn som skiljts från sina familjer

Verktygen för så väl rapportering som ärendehantering har utvecklats tillsammans med ukrainsk polis, riksåklagare och Ukrainas kommissionär för mänskliga rättigheter för att säkerställa att materialet kan användas i en eventuell rättslig process. Till skillnad mot polisanmälningar kan den som vill rapportera in misstänka brott anonymt till portalen, någon som har möjliggjorts tack vare en ny lag som antagits till följd av kriget.   

 Syftet med projektet är att stötta nationella och internationella aktörer i arbetet med att dokumentera och utreda brott mot barn i krig. Särskilt fokus läggs på barn som skiljs från sina familjer och deporteras till ockuperade områden eller Ryssland med målsättningen att barn ska återföras och återförenas med sina familjer.   

 Alla ärenden som kommer in analyseras och lagras i en databas för att kunna föras över till rättsväsendet. Redan första månaden tog Magnolia emot 14 anmälningar varav 6 konstaterades vara brott. Totalt har 124 utredningar om brott mot barn inletts under 2023, baserat på rapporter från Magnolia.   

Projektet är en del av Childhoods verksamhet i Ukraina där vi tillsammans med partners stärker medvetenhet och kompetens kring sexuella övergrepp mot barn, ökar möjligheter att anmäla misstänkta övergrepp samt säkerställer barnvänligt stöd och bemötande till barn som utsatts för övergrepp, i synnerhet de barn som tillhör särskilda riskgrupper.  Läs mer om vårt arbete i Ukraina här.

Foto: Unsplash