Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Nu presenteras samlad statistik och analys för domar från 2020-2021 rörande internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Det framgår bland annat att barn har väntat upp till 8,5 år från det att de först utsatts för ett övergrepp till dess att rättegången har avslutats. Rapporten tydliggör att det krävs nya verktyg och större samverkan både från polis och plattformar såväl som samhället i stort för att bättre kunna bekämpa den här typen av brott. Childhoods AI-projekt Stella Polaris är en av flera insatser som kan accelerera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.

Rapporten ”…det var en känsla av att han befann sig i rummet bredvid” granskar internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn hanterade av svenska tingsrätter 2020–2021. Den är framtagen inom ramen för Childhoods AI-hubb Stella Polaris, vars syfte är att samordna, utveckla och intensifiera AI-relaterade initiativ i Sverige för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Genom att föra samman aktörer med olika kompetenser möjliggörs ett närmare samspel mellan polis, åklagare och barnrättsaktörer å ena sidan och AI-experter, programmerare, forskare och teknikföretag å andra sidan.

Internet är en central och i många fall nödvändig del av barn och ungas uppväxt, men det har även medfört en ökad utsatthet. Därför är det viktigt att vi har fungerande skyddsmekanismer som varnar för pågående övergrepp och kapacitet att hantera och utreda efter att övergrepp skett.

Granskningen av de 157 domarna visar att barnen var mellan 2–17 år vid tiden för det första övergreppet och att vissa barn har väntat upp till 8,5 år till dess att rättegång avslutats. Många domar brister i dokumentation av viktig information som kan hjälpa till att ge en fullständig bild av vad som karaktäriserar den här typen av brott. Däremot framgår det tydligt att plattformarna möjliggjort för de misstänkta gärningspersonerna att kontakta upp till 83 barn vardera.

De vanligaste plattformarna var Snapchat som förekom i över hälften av de 685 enskilda fallen, följt av Instagram och Star Stable. Rapporten visar att det vanligaste är att brotten kommer till ytan i samband med att polis hittar material i anknytning till andra brottsundersökningar. Enligt rapporten är det sällan barnen själva som anmäler brotten.

– Det är fullkomligt oacceptabelt att ett barn kan tvingas spendera en stor del av sin barndom i väntan på att brott ska klaras upp. Dessa övergrepp kan förebyggas genom mer forskning på området, fler tekniska lösningar – inklusive AI-lösningar och fler insatser mot potentiella förövare, säger Britta Holmberg, programchef och vice generalsekreterare, World Childhood Foundation.

Rapporten fördjupas med insikter från expertkommentarer från polis, målsägandebiträde och psykolog som forskat om barn och sexuella övergrepp.

Ta del av rapporten och datavisualiseringar här.

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org