Childhoods styrelse besöker Sydafrika

Förra veckan besökte Childhoods styrelse och vår grundare Drottning Silvia Sydafrika. Syftet med resan var att styrelsen skulle få träffa de eldsjälar och gräsrotsorganisationer vi stödjer på plats och se hur de arbetar i praktiken. ”Sydafrika är ett land med extremt höga nivåer av våld och sexuella övergrepp mot barn. Då kan det vara lätt att resignera. Men vi ser att de insatser vi gör i landet gör stor skillnad. Många av de projekt vi arbetar i har startats som ett litet lokalt initiativ, och sedan skalats upp och spridits på nationell nivå”, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood.  

Childhood har varit aktiva i Sydafrika sedan i början av 2000-talet, och det finns många anledningar till varför vi valt att arbeta där. Ett urval:

  • Det finns 18,5 miljoner barn i Sydafrika.
  • Sydafrika är ett extremt våldsamt samhälle. 32% av alla dödsfall i landet är resulterade av våld.
  • Förekomsten av sexuellt våld Sydafrika är bland de högsta i världen.
  • Ett av tre barn (35,4 procent) i Sydafrika utsätts någon gång under barndom för sexuella övergrepp. Motsvarande siffra för Sverige är ett av fem.

Styrelsen träffade sex organisationer och initiativ på plats:

Philisa Abafazi Bethu

Philisa Abafazi Bethu verkar i Lavender Hill, ett av de mest våldsutsatta områdena i Kapstaden, en plats där kvinnor och barn löper extremt hög risk att utsättas för våld och övergrepp och där gängkrig flammar upp med jämna mellanrum. Organisationens grundare Lucinda Evans är en eldsjäl och lokal ledare som hjälper såväl övergivna barn, misshandlade kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Waves for Change

Barn som växer upp i utsatta områden upplever ofta flera trauman genom att våldet är så närvarande i deras vardag. Genom Waves for Change får barnen delta i en surfklubb, där de inte bara lär sig bemästra vågorna utan också får verktyg att hantera sina känslor och att bygga bra relationer. Syftet med surfingen är dels att locka självständiga ungdomar i riskzonen som annars kan vara svåra att nå, dels att surfingen tränar barnen att känna sig kopplade till sina kroppar, vilket kan hjälpa minska symptom relaterade till posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest.

James House

James House var ursprungligen ett barnhem för pojkar. I arbetet med de barn som omhändertagits, ofta från familjer med komplex problematik, identifierade James House ett behov både av att arbeta förebyggande med hela familjerna så att barnen inte behövde omhändertas, samt att utveckla insatser som kunde bryta den antisociala väg som pojkarna påbörjat. De flesta hade blivit, eller var på väg att bli utslängda från skolan och riskerade att hamna i gängkriminalitet och missbruk. En viktig gemensam nämnare var att i princip alla pojkar saknade en trygg och positiv pappa-figur i sitt liv. Projektet Boy´s Best startade som ett litet pilotprojekt för utåtagerande pojkar i åldrarna 13-16 år. En viktig komponent var ett start-upp-läger dit varje pojke tog med sig sin pappa eller annan viktig manlig person i sitt nätverk. 

Seven Passes

Seven Passes grundades 2008 i byn Touwsranten, och växte fram ur en oro över ökat aggressivt beteende hos ungdomar höga nivåer av skolk och tidigt avhopp från skolan och en önskan att ändra på detta. Innan samarbetet med Childhood inleddes arbetade Seven Passes främst med läxhjälp och andra aktiviteter för barn, bl.a. sport, musik och drama. Seven Passes märkte snart att barnens utmaningar var mycket större än bara hjälp med läxorna. Många barn i området växte upp med föräldrar som sällan visade kärlek utan uppfostrade sina barn med hårda ord och slag. Denna förståelse i kombination med kunskap om forskning som visar att en trygg och kärleksfull relation med vuxna är en viktig faktor för att bryta en ond spiral av våld gav upphov till idén om projektet Warm Parenting. Syftet med projektet är att genomföra och utvärdera en kombination av föräldrastödsprogram i området och därigenom minska risken för våld mot barn.  Stödet

Institute for Security Studies, Dialogforum

Sydafrika har extremt höga nivåer av våld och sexuella övergrepp mot barn. Samtidigt finns en progressiv lagstiftning som föreskriver förebyggande arbete med barn och familjer. Det finns också en stor mängd väldigt professionella frivilligorganisationer och flera universitet med världsledande forskning, inte minst vad gäller våld mot kvinnor och barn. Det finns idag ett flertal lokalt utvecklade evidensbaserade föräldrastödsprogram, varav många tagits fram med stöd från Childhood, men de genomförs ofta lokalt av frivilligorganisationer som vare sig har mandat eller resurser för att sprida programmen nationellt. Dialogforum uppkom som ett sätt att fylla dessa glapp.

Mamelani

Childhoods projekt med Mamelani fasades ut sommaren 2018 efter sex års samarbete. Från början gav projektet stöd till 15 pojkar som bott på gatan och därefter omhändertagits på ett hem för fd. gatubarn, The Homestead. Projektet ”ProSeed” syftar till att ge ungdomarna förutsättningar för att klara av att leva självständigt, fatta positiva livsbeslut och uppnå sin potential. Istället för att de bara ”ställs ut på gatan” den dagen de fyller 18 år, utan nätverk och utan stöd, vilket tidigare ofta ledde till att de snabbt hamnade på gatan och/eller använde droger så får de nu stöd och kunskap under en period både för och efter 18-årsdagen.

Text Åsa Andreasson Åkerström, foto: Jonanthon Rees, privat