Brister på svenska ungdomshem – Childhood bjuder in till kraftsamling om svensk institutionsvård

Med anledning av en lång tids kritiska granskningar och de uppgifter som nu framkommit kring missförhållanden på slutna ungdomshem bjuder Childhood in till en gemensam kraftsamling. Med kollektiv kunskap och gemensamma principer om barnets bästa vill vi hitta vägar till förbättring av svensk institutionsvård. Nyckelaktörer från civilsamhälle och forskarvärlden samt praktiker bjuds in till ett första möte den 19:e februari.

I måndags polisanmälde vår partnerorganisation Barnrättsbyrån ledningen för Statens institutionsstyrelse (SiS) för tjänstefel. Polisanmälan grundar sig i uppdrag från barn som vittnat om våld och missförhållanden på två av SiS institutioner, och en granskning som visar att ledningen haft kännedom om vanvård och våld utan att agera på ett sätt som skyddat barnen.

– Vi vet både från Sverige och andra delar av världen att utsattheten för våld och sexuella övergrepp är särskilt stor för barn som är placerade på institution. När samhället tar på sig ansvaret att skilja ett barn från sin familj och anhöriga, i vissa fall med låsta dörrar, är det fullständigt oacceptabelt att barn utsätts för våld av personal på dessa institutioner. Det är därför mycket bekymrande att ta del av Barnrättsbyråns anmälning och hur tvångsåtgärder nu ökar särskilt mycket mot flickor så unga som 11 år säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Återkommande kritik men bristerna består

Sverige har fått återkommande kritik av FN:s barnrättskommitté för användning av avskiljning och isolering och Barnrättsbyråns anmälningar är bara de senaste i en lång rad av klagomål, kritiska granskningar och forskningsrapporter. Sammantaget pekar dessa på en rad brister i hur Sverige tar hand om några av samhällets mest utsatta barn och unga. Detta trots att Barnkonventionen har blivit lag och Sverige åtagit sig att vara ett föregångsland inom det Globala Partnerskapet mot våld mot barn. Och trots att bristerna länge varit kända tycks de inte åtgärdas. Statistik framtagen av projektet ”Ung inlåst” visar exempelvis att antalet tillfällen när unga isolerats har ökat med 106 procent sedan 2017. På vissa ungdomshem är ökningen så stor som 300 procent och det är de yngre barnen i skolpliktig ålder, särskilt flickor, som drabbas hårdast.

– Med respekt för det både viktiga och komplicerade uppdrag som SiS har så är det uppenbart att det behövs ytterligare insatser för att stärka barns tillgång till skydd och stöd på svenska ungdomshem. Vi ser inte att det är nya granskningar och rekommendationer som behövs i det här läget utan att institutionerna lever upp till de riktlinjer och krav som redan finns. Childhood bjuder därför in fristående aktörer till en gemensam kraftsamling för att med kollektiv kunskap driva på för konkret förändring säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Mötet äger rum den 19 februari 2021 och blir ett första steg för att gemensamt verka för att identifierade brister kan åtgärdas och berörda barn kan få det skydd och stöd de har rätt till.

Med stöd från Childhood och Hugo Stenbecks stiftelse har Barnrättsbyrån intensifierat sitt arbete med barnkonventionen för att få till juridiska prövningar som påverkar praxis i en positiv riktning. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn i utsatta situationer, där man ofta saknar rätt till juridiskt ombud, men där en juridisk prövning behöver komma till stånd. Barn som upplevt missförhållanden på SiS är särskilt utsatta – både för att de befinner sig i en riskfylld låst miljö, men också då det ofta är myndigheten själva som utreder barns klagomål.

Text: Joel Borgström, foto: Barnrättsbyrån