Kraftsamling om svensk institutionsvård

Med anledning av en lång tids kritiska granskningar och de uppgifter som nu framkommit kring missförhållanden på slutna ungdomshem bjuder Childhood in till en gemensam kraftsamling. Med kollektiv kunskap och gemensamma principer om barnets bästa vill vi hitta vägar till förbättring av svensk institutionsvård. Nyckelaktörer från civilsamhälle och forskarvärlden samt praktiker är inbjudna till ett första möte den 19 februari 2021.

Polisanmälan mot SiS

I måndags polisanmälde vår partnerorganisation Barnrättsbyrån ledningen för Statens institutionsstyrelse (SiS) för tjänstefel. Polisanmälan grundar sig i uppdrag från barn som vittnat om våld och missförhållanden på två av SiS institutioner. Dessutom visar en granskning att ledningen haft kännedom om vanvård och våld utan att agera på ett sätt som skyddat barnen.

– Vi vet både från Sverige och andra delar av världen att barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp är särskilt stor på institution. När samhället tar på sig ansvaret att skilja ett barn från sin familj är det fullständigt oacceptabelt att personal på dessa institutioner utsätter barnen för våld. Det är därför mycket bekymrande att ta del av Barnrättsbyråns anmälning. Den visar hur tvångsåtgärder nu ökar särskilt mycket mot flickor så unga som 11 år, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Återkommande kritik, men bristerna består

Sverige har fått återkommande kritik av FN:s barnrättskommitté för användning av avskiljning och isolering. Barnrättsbyråns anmälningar är bara de senaste i en lång rad av klagomål, kritiska granskningar och forskningsrapporter. Sammantaget pekar dessa på en rad brister i hur Sverige tar hand om några av samhällets mest utsatta barn och unga. Detta trots att Barnkonventionen har blivit svensk lag. Sverige har dessutom åtagit sig att vara ett föregångsland inom det Globala Partnerskapet mot våld mot barn. Och trots att bristerna länge varit kända tycks inget ske. Statistik framtagen av projektet ”Ung inlåst” visar exempelvis att antalet tillfällen när unga blir isolerade har ökat med 106 procent sedan 2017. På vissa ungdomshem är ökningen så stor som 300 procent. Det är de yngre barnen i skolpliktig ålder, särskilt flickor, som blir hårdast drabbade.

Samla kollektiv kunskap för konkret förändring

– Med respekt för det både viktiga och komplicerade uppdrag som SiS har: Det är uppenbart att ytterligare insatser för att stärka barns tillgång till skydd och stöd på svenska ungdomshem är nödvändiga. Vi ser inte behov av nya granskningar och rekommendationer i det här läget. I stället måste institutionerna leva upp till de riktlinjer och krav som redan finns. Childhood bjuder därför in fristående aktörer till en gemensam kraftsamling. Med kollektiv kunskap vill vi driva på för konkret förändring, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Mötet äger rum den 19 februari 2021. Det blir ett första steg för att gemensamt verka för att identifierade brister kan åtgärdas. Berörda barn ska få det skydd och stöd de har rätt till.

LÄS MER >> ”Ökad användning av tvångsåtgärder drabbar främst flickor i skolåldern”

Med stöd från Childhood och Hugo Stenbecks stiftelse har Barnrättsbyrån intensifierat sitt arbete med barnkonventionen för att få till juridiska prövningar som påverkar praxis i en positiv riktning. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn i utsatta situationer. De saknar ofta rätt till juridiskt ombud, men en juridisk prövning behöver komma till stånd. Barn som upplevt missförhållanden på SiS är särskilt utsatta. Dels för att barnen befinner sig i en riskfylld låst miljö, dels då det ofta är myndigheten själva som utreder klagomålen.

Text: Joel Borgström, foto: Barnrättsbyrån