Barn som befinner sig på flykt löper hög risk att utsättas för övergrepp

Miljontals barn tvingas lämna sina hem på grund av krig. I Sverige väntar ovisshet men också organisationer som stödjer barnen när de behöver det som mest.

Barn som befinner sig på flykt har förlorat sin trygghet och fått lämna sina hem. Många barn skiljs från sina föräldrar och löper därför hög risk att utsättas för faror och övergrepp. Flykten från hemlandet är svår och när de når Sverige väntar ofta ett liv i ovisshet, i väntan på besked om de får stanna eller inte. Många av de projekt som Childhood stödjer i Sverige är därför relaterade till flyktingbarn.

Stöd i ovissheten

När flyktingbarn faller mellan myndigheternas stolar går Childhoods projektpartners Barnrättsbyrån och Unga forum in med praktiskt och juridiskt stöd, i kampen för att alla barn ska få sin röst hörd. Barnrättsbyrån kunde med stöd från Childhood öppna år 2011, och är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar med barn och ungas rättigheter. De som vänder sig till Barnrättsbyrån har ofta ett förflutet av att inte ha haft en stöttande vuxen vid sin sida och att ingen har lyssnat på dem. En viktig del av organisationens arbete är därför att lyssna på barnens berättelser och ta dem på allvar. Barnrättsbyrån stödjer unga människor i möten med myndigheter och verkar för att deras rättigheter tillgodoses. Unga Forum är ett initiativ av Skåne Stadsmission som likt Barnrättsbyrån stödjer barn och unga när de ställs inför möten med myndigheter. De erbjuder även stödsamtal där ungdomar genom samtal får hjälp att hantera vardagen.

Stärkt kompetens kring trauma

Många barn som varit på flykt har upplevt våld och bär på traumatiska erfarenheter. Behovet av kunskap och förståelse kring trauma, barn och unga är därför stort. Därför har Childhood har på grund av detta bidragit till finansiering av en praktisk handbok som ska fungera som stöd för traumatiserade barn. Syftet med boken är att öka kunskapen och förståelsen kring be
handling av trauma. Rådgivningsbyrån för asylsökande har med stöd från Childhood stärkt sin kompetens inom området och öppnat upp ”Asylrättscentrum för barn”. Barn och unga erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning och information om sina rättigheter med syftet att säkerställa att allt går rätt till. Ambitionen är att förhindra att barn och unga sänds tillbaka till situationer där de riskerar att utsättas för våld och kränkningar.

Gräsrotsorganisation för integration

För att alla människor som flyr till Sverige ska få en värdig chans att komma in i samhället krävs bra integration. Gräsrotsorganisationer som bygger broar mellan invandrargrupper och majoritetssamhället är därför en viktig del av integrationen. Med stöd från Childhood drivs ASOV Stockholm som vänder sig till ungdomar och familjer med afrikansk bakgrund. Organisationen syftar till att utbilda ungdomar i frågor som våld och sexuella övergrepp och öka förståelsen kring deras rättigheter. Ungdomarna bjuder själva in till möten med andra ungdomar för att bland annat diskutera sex och samlevnad, våld i nära relationer, normer och gränsdragningar. Utbildning och engagemang är ett steg i rätt riktning i kampen för alla barns rätt till ett liv utan våld och övergrepp.

Text: Sofia Nilsson