Trygga relationer & miljöer

Det tematiska området trygga relationer och miljöer handlar om tidiga insatser för att förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp. Childhoods arbete utgår från forskning om vad som ökar risken för att barn far illa och vad som bygger deras motståndskraft.  En kärna i det arbetet är en av de viktigaste skyddsfaktorerna vi känner till: trygga vuxna. Vuxna som ser, lyssnar och bekräftar dem så att de kan utvecklas till självständiga, trygga individer som förmår att ge och ta emot kärlek.

Stabila vuxna i barns närhet bästa skyddet mot övergrepp

Vi på Childhood vet att de flesta barn som utsätts för sexuella övergrepp och våld utsätts av någon de känner. Detta i miljöer där de tillbringar en stor del av sin uppväxt. Vi vet att barn i familjer med våld, missbruk och psykisk ohälsa får en extra sårbarhet. Barn som helt saknar stabila vuxna i sin tillvaro löper särskilt stor risk att utnyttjas och utsättas för våld. Till exempel barn som rymt eller kastats ut hemifrån, barn som är på flykt eller barn som är placerade på institution. Vi vet också att institutioner inte förmår möta barns grundläggande behov av trygghet och närhet. 

Tidiga stödinsatser till barn och familjer

Tidiga stödinsatser riktade till barn och familjer där vi vet att risken för våld och övergrepp är särskilt stor. Samt familjebaserade alternativ till barnhem är en central del av vår verksamhet och förstärker även våra andra tematiska fokusområden. Till exempel vet vi att barn med hög risk att bli utsatta för övergrepp i sin närmiljö också löper ökad risk för att bli utsatt på nätet. En nära relation med trygga vuxna är också en mycket viktig komponent för återhämtning och bearbetning när våld och övergrepp ägt rum.

Stärka skyddsnätet kring barn

Vi på Childhood arbetar aktivt med att stärka rutiner inom de miljöer där barn vistas så att risken för övergrepp minskar samt med att stärka skyddsnätet kring barn. Det handlar både om anhöriga och professionella som arbetar med barn, men även andra sektorer som möter barn; som resebranschen, fastighetsägare eller teknikföretag.

Under de över 20 år som har gått sedan Childhood grundades har vi bland annat utvecklat effektiva föräldraprogram i Sydafrika och Polen, tagit fram familjebaserade alternativ till institutionsplacering i Östeuropa och i Asien och testat nya metoder för att nå särskilda riskgrupper i Sverige.