Barnvänligt stöd och bemötande

Det bemötande barn får när de utsatts för övergrepp kan i bästa fall skynda på bearbetning och stärka barnets återhämtningsförmåga. I värsta fall kan det traumatisera barnet igen. Därför är det så viktigt att både de vuxna som är närmast barnet och samhällets olika insatser agerar på ett sätt som blir så bra som möjligt för barnet. Vårt fokusområde Barnvänligt stöd och bemötande handlar om att förebygga övergrepp. Det handlar också om att ge rätt hjälp och stöd när övergrepp har skett. Det handlar således både om att utveckla metoder för att identifiera barn som är utsatta, att hjälpa barn att berätta om övergrepp och säkerställa att barnet är skyddat från förövaren. Barnet ska också få få nödvändigt stöd för att bearbeta övergreppet. På så sätt stärks hens återhämtningsförmåga och man kan förhindra re-traumatisering och långsiktiga negativa konsekvenser.

Undvika att barn far illa i rättsprocessen

Vi vet också att barn som utsatts för sexuella övergrepp och söker hjälp kan fara illa i processen. Sociala och juridiska system är ofta svaga och dåligt koordinerade. De utgår ofta ifrån vuxnas perspektiv. Genom att arbeta för ökad samordning och kunskap hos ansvariga myndigheter minskar risken för re-traumatisering. Samtidigt ökar chanserna för att barnet ska få sin röst hörd i rättsväsendet.

Att arbeta förebyggande för att minska riskerna för att någon ska begå övergrepp är också en del av detta tematiska område. För att förhindra att övergrepp sker behöver vi insatser som förändrar beteendet hos personer, som har ett sexuellt tändningsmönster mot barn.