2018-11-30

Årets viktigaste adventskalender

Den 1 december lanserar Childhood ”Världens viktigaste adventskalender.” Fram till julafton kommer vi att lyfta tjugofyra myter kring sexuella övergrepp mot barn, och klargöra hur det egentligen förhåller sig, ett missförstånd i taget. På den här sidan kommer vi att samla alla myter och klargöranden, källor och tips på mer djupgående läsning. Texten uppdateras efter varje ny ”lucköppning”.

 

MYT 1: ALLA FÖRÖVARE ÄR PEDOFILER

NEJ. En allmän missuppfattning om sexuella övergrepp mot barn är att alla förövare är pedofiler, dvs personer som har en medfödd sexuell preferens för barn. Det stämmer inte – övergrepp begås i stor utsträckning av någon i barnets närhet som inte är pedofil, någon barnet har förtroende för och är beroende av som en familjemedlem, släkting eller granne. En del förövare är ”tillfällesförövare” som inte specifikt har en sexuell dragning till barn utan begår övergrepp för att de har möjligheten, exempelvis på en resa där hen känner sig befriad från samhällets normer och kontroll. I nio av tio fall är förövaren en man, men även kvinnor förgriper sig på barn. Och ungefär en tredjedel av övergreppen begås av andra minderåriga.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Ska vi kunna förhindra sexuella övergrepp mot barn måste vi våga se vem förövaren är. Sällan är det den vi tror, så att enbart varna barnen för en okänd främling som hoppar fram ur buskarna räcker inte och gör att vi missar många förövare. För hur ska barnet veta – och våga berätta – att det hen utsatts för är ett övergrepp när förövaren inte är en ”ful gubbe” utan en jämnårig kompis, en kusin eller en mamma?

Läs mer: Rapport Rädda Barnen, fakta Brottsofferjouren

 

MYT 2: ALLA PEDOFILER ÄR FÖRÖVARE.

NEJ. Att vara pedofil innebär att ha ett varaktigt sexuellt intresse för barn som ännu inte nått puberteten. Mellan 1 till 5 % av Sveriges befolkning tros ha denna störning. Men är man pedofil innebär det inte per automatik att man förgriper sig på barn – enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet blir majoriteten av pedofiler aldrig förövare.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Det absolut mest effektiva sättet att förhindra sexuella övergrepp är att stoppa dem innan de ens har skett. Och för att göra det måste vi inse att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan förövare och pedofil.

Läs mer: Fakta Ecpat, artikel BBC

 

MYT 3: MAMMOR VÅLDTAR* INTE BARN 

JO. Även om de flesta förövare är män, finns det också mammor och andra kvinnor som förgriper sig på barn. Det pratas dock väldigt lite om dem, kanske för att de inte passar in i bilden av den ”typiske” förövaren. Många verkar också tro att kvinnor bara begår övergrepp tillsammans med män, eller enbart förgriper sig på pojkar i tonåren. Andra att kvinnors övergrepp är mindre skadliga för barnet som utsätts. Men sådana fördomar förminskar inte bara kvinnans ansvar för övergreppet utan också kränkningen av barnet. De riskerar också att skapa tvivel hos både den som utsätts och hos vuxna runt omkring: Var det verkligen ett övergrepp barnet utsattes för?

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Återigen: För att kunna förebygga övergrepp måste vi kunna se de förövare som inte passar in i vår bild av dem. De flesta kvinnor förgriper sig inte på barn, men de finns det som gör det. Mörkertalet gällande kvinnliga förövare är färmydlingen stort, och okunskapen om denna förövargrupp likaså.

Läs mer: Rapport Ecpat

 

MYT 4: FÖRÖVARE ANVÄNDER ALLTID VÅLD 

NEJ. De som begår sexuella övergrepp mot barn använder sig inte alltid av fysiskt våld. De kan manipulera, övertala, hota och skuldbelägga barnet. Detta är viktigt att känna till, då barn som utsätts ofta känner skam och skuld: De känner kanske att de inte tydligt sa ifrån i början. Eller så skäms barnen för att de ändå tycker om förövaren – vilket inte är ovanligt om förövaren har en nära relation till barnet, som hen grovt utnyttjar. Men oavsett hur övergreppet går till, vad barnet gjort eller inte gjort, så är sexuellt umgänge med barn under 15 år alltid ett brott.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Det är viktigt att vi är medvetna om att det finns olika slags sexuella övergrepp: de är inte alltid våldsamma, de kan också vara icke-fysiska, och de kan ske på och utanför nätet. Sexuella övergrepp är ett samlingsnamn för alla former av sexuella kränkningar som ett barn utsätts för av en annan person.

 

MYT 5: BARN BERÄTTAR ALLTID OM DE UTSÄTTS

NEJ. Mindre än 10% av alla övergrepp mot barn kommer till Polisens eller Socialtjänstens kännedom. Och det beror på att många barn som utsatts för sexuella övergrepp inte vågar berätta, i alla fall inte för en vuxen. Berättar barnet är det oftast för en jämnårig kompis eller till en flick- eller pojkvän. Det finns många faktorer som kan göra det svårt för barn att anförtro sig till en vuxen – rädsla, skam och skuldkänslor kan stå i vägen.

I intervjustudier med barn som utsatts för sexuella övergrepp berättar en del att de inte anförtrott sig till någon vuxen eftersom de kände att hen inte skulle kunna hantera det. Ofta testar barnet med att berätta något som inte är så grovt för att se vad reaktionen blir, om hen kan berätta mer. Relationen till förövaren eller oro för vilka konsekvenser det kan få när man berättar kan göra det svårt att prata. Många barn är ofta lojala mot den som har utsatt dem, speciellt om förövaren är en förälder eller annan närstående, och vet också att de riskerar att inte bli trodda. Andra är för små för att kunna berätta eller försöker berätta på ett sätt som omvärlden inte alltid förstår, eller misstolkar. Barnen förstår inte heller alltid att det som hänt är fel, och de kan också ha blivit hotade eller vilseledda av förövaren – t.ex. kan hen ha sagt att det är barnets fel eller att det var en lek.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Vi på Childhood är övertygade om att många övergrepp mot barn går att förebygga genom att vi bryter tystnaden kring dem och på så sätt gör det lättare för barn att berätta. Och viktigast är att vi pratar med barnen, i en för barnet trygg miljö och i en takt som är anpassad till deras ålder och utveckling. Det kan kännas både svårt och obehagligt att prata med sina barn om sexuella övergrepp, speciellt när barnen är små. Men vi behöver ge dem bra förutsättningar att lära sig förstå vad övergrepp är och således våga berätta när något känns fel. Det är också viktigt att visa i vardagen att det finns en öppenhet att prata om dessa frågor, att inte bara ha ”det där samtalet” en gång utan att vid upprepade tillfällen prata om det, exempelvis i samband med #metoo eller andra händelser som media rapporterar om. Tips på vad du kan säga och göra hittar du här.

 

MYT 6: BLIR MAN UTSATT SOM BARN ÄR LIVET FÖRSTÖRT

NEJ. För föräldrar är tanken att ens barn skulle kunna utsättas för övergrepp outhärdlig: ett sexuellt övergrepp är något av det värsta som skulle kunna hända och för alltid påverka barnets liv. Men hur barn reagerar på övergrepp är olika från barn till barn: för ett barn kan det vara extremt traumatiskt och få en rad långtgående negativa konsekvenser som depression och självskadebeteenden; ett annat barn får inte några allvarliga långsiktiga negativa men. Hur barn påverkas beror på en mängd olika faktorer som vad barnet har med sig i bagaget sen tidigare, vilken typ av övergrepp det var, om förövaren är en förälder eller annan nära anhörig, hur länge övergreppen pågick, barnets ålder, hur omgivningen reagerar och vilken typ av stöd barnet får.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Det är viktigt att förmedla till barn som utsatts att de kommer att kunna må bra och få ett normalt liv. En väldigt viktig faktor för att mildra negativa konsekvenser av övergrepp är att barnet har en positiv och stödjande relation med en kärleksfull vuxen som hen kan lita på, som inte nödvändigtvis behöver vara en förälder utan lika gärna kan vara en mormor, lärare eller granne. En sådan ”viktig vuxen” kan stödja barnet på många olika sätt:  genom att lyssna på barnets signaler och reagera när hen upptäcker att något inte står rätt till; genom att tro på och stötta barnet när det berättar; genom att barnet får professionell behandling; genom att tala om för barnet och visa med sina handlingar att övergreppet inte är barnets fel och att barnet inte är förstört utan fortfarande helt och värdefullt.

 

MYT 7: ENBART FLICKOR UTSÄTTS FÖR ÖVERGREPP

NEJ. I en ny rapport om nätbaserade sexuella övergrepp mot barn framkommer att 30% av de som utsätts är pojkar och övergreppen mot dem ofta är grövre än de mot flickor**. Också utanför nätet utgör pojkar ungefär en tredjedel av de barn som utsätts.  Ändå dyker de sällan upp i diskussionen när vi pratar om sexuella övergrepp mot barn. Kanske beror det på att vi har en bild av flickor som det ”typiska offret”. Pojkar däremot är modiga, starka och kapabla att försvara sig själva – och då kan de ju inte utsättas för övergrepp. Väldigt tydligt blev detta tankesätt i Indiens nya lag om dödsstraff för våldtäkt på flickor under tolv år – att pojkar utsätts omnämns överhuvudtaget inte i lagtexten.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VI PRATAR OM DET HÄR? Många barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp har svårt att definiera vad de varit med om. För pojkar kan det vara ännu svårare då det i mindre utsträckning pratas öppet om övergrepp mot pojkar än mot flickor. För att de inte ska känna skam, skuld och våga söka hjälp är det viktigt att vi ser dem som en riskgrupp för sexuella övergrepp, och starkare inkludera dem som utsatta i det offentliga samtalet.

Läs mer: Rapport Ecpat

*Inte enbart våldtäkt är ett sexuellt övergrepp utan även exempelvis också beröring av barnets privata kroppsdelar, att barnet tvingas ta på en annan persons könsorgan. Icke-fysiska övergrepp kan vara att barnet tvingas till att titta på ett könsorgan eller visa sin egen kropp, att tala till barnet på ett sexuellt utstuderat sätt, att smygtitta på barnet när det badar eller klär av sig, att tvinga barnet att titta på pornografiska filmer, bilder eller böcker, att exploatera barnet genom att dokumentera de sexuella övergreppen barnet utsätts för eller prostitution.

** http://www.ecpat.org/news/boys-young-children-greater-risk-severe-online-sexual-exploitation-says-new-research